Rezervatai

Rezervatas – saugoma teritorija, kurioje siekiama išsaugoti, tirti moksliniu požiūriu ypač svarbias gamtos ir nekilnojamąsias kultūros vertybes, užtikrinti natūralią gamtinių procesų eigą arba nekilnojamųjų kultūros vertybių autentiškumo išsaugojimą, propaguoti gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą. Šioje teritorijoje nustatoma konservacinė pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir nutraukiama ūkinė veikla.

Gamtiniuose rezervatuose leidžiama tik ši veikla:

1) natūralių gamtinių procesų eigos tyrimai ir stebėjimai;

2) priešgaisrinių priemonių vykdymas;

3) epizootijų atvejais sanitarinių priemonių vykdymas;

4) statinių, kurių reikia rezervato steigimo ir veiklos tikslams įgyvendinti, statyba;

5) pažeisto gamtinio kraštovaizdžio, ekosistemų ir objektų, natūralių buveinių atkūrimas ir palaikymas, invazinių rūšių naikinimas;

6) kitų priemonių, atitinkančių rezervato steigimo tikslus, įgyvendinimas.

Žemaitijos nacionaliniame parke yra išskirti 2 gamtiniai rezervatai: Plokštinės ir Rukundžių. Jų bendras plotas – 1227 ha (5,6 % visos nacionalinio parko teritorijos)

Plokštinės gamtinio rezervato (845 ha) apsaugos tikslas – išsaugoti unikalios geomorfologinės struktūros Plokščių termokarstiniame duburyje susidariusį Plokštinės miškų ir pelkių kompleksą su natūraliais Juodupio ir Uošnos upeliais, Europos Bendrijos svarbos vandenų, pievų, pelkių ir miškų buveinėmis ir joms būdingomis augalų, grybų ir gyvūnų rūšimis, jerubei ir lūšiai tinkamomis buveinėmis;

Rukundžių gamtinio rezervato (382 ha) apsaugos tikslas – išsaugoti pelkėtų ir miškingų įlomių Rukundžių gamtinį kompleksą su natūralia hidrografine struktūra, Europos Bendrijos svarbos pelkių ir miškų buveinėmis ir joms būdinga augalija ir gyvūnija, šarvuotajai skėtei, didžiajam auksinukui, jerubei ir lūšiai tinkamomis buveinėmis.

Rukundžių gamtinio rezervato lankymo tvarkos aprašas

Plokštinės gamtinio rezervato lankymo tvarkos aprašas

Scroll to top