LIFE16 IPE/LT/016 „NATURA2000 VALDYMO OPTIMIZAVIMAS LIETUVOJE (LIFE IP PAF-NATURALIT) „

Pirmojo Lietuvoje LIFE integruoto projekto pagrindinis tikslas – prisidėti prie bendrų Europos Sąjungos tikslų, stabdant biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų nykimą, bei kiek įmanoma jas atkurti. Projektu siekiama įgyvendinti Prioritetinių veiksmų programą – nacionalinį strateginį dokumentą Natura 2000 teritorijoms, kuriame numatytos konkrečios biologinės įvairovės išsaugojimo ir atkūrimo priemonės bei galimi finansavimo šaltiniai.

Integruotasis projektas nebus panašus į iki šiol Lietuvoje vykdytus “tradicinius“ LIFE programos projektus. Tai instrumentas, suteiksiantis galimybę nacionaliniu mastu įgyvendinti prioritetinius veiksmus aplinkosauginėje srityje mobilizuojant atitinkamus ES ir nacionalinius finansavimo šaltinius ir taip įvykdyti valstybės narės įsipareigojimus. Lietuvos partnerių 2017 metais parengta integruoto projekto paraiška, sėkmingai praėjusi visas Europos Komisijos vertinimo procedūras, pateko tarp 8 Europos Sąjungos šalių, gavusių LIFE programos paramą aplinkos strategijų ar veiksmų planų įgyvendinimui dideliu teritoriniu mastu. Tokio tipo projektas – pirmasis Baltijos šalyse. Jo įgyvendinimo metu patirties bus semiamasi iš šioje srityje jau patyrusių Suomijos, Belgijos, Vokietijos, Danijos, Italijos ir kt. kolegų.

Projekto metu planuojama detalizuoti konkrečius apsaugos tikslus Natura2000 tinklo teritorijoms nacionaliniu ir individualių vietovių lygiu, atitinkant nustatytus palankios apsaugos būklės kriterijus Bendrijos svarbos buveinėms ir rūšims, gerinti valdymo, stebėsenos ir analizės procesų efektyvumą, užtikrinti geresnę biologinės įvairovės apsaugos tikslų ir kitų politikos krypčių, ypač žemės ūkio, miškų ir turizmo tikslų sinergiją, taip pat kuo labiau padidinti tų tikslų suderinamumą, bei stiprinti institucinius gebėjimus saugant ir tvarkant Natura2000 tinklo teritorijas.

Natura2000 yra pats didžiausias saugomų teritorijų tinklas pasaulyje, siejamas su gamtos vertybių išsaugojimu Europos Sąjungos šalyse, siekiant, kad žmonija, augalija ir gyvūnija gyventų darniai. Pagal Paukščių ir Buveinių direktyvų reikalavimus Natura2000 tinklo teritorijas būtina tinkamai saugoti ir tvarkyti , būtina nuolat stebėti šių teritorijų ir jose saugomų buveinių bei rūšių būklę. Biologinė įvairovė svarbi ne tik pati savaime, bet ir tuo, kad ji atlieka visuomenei svarbias ekosistemos funkcijas, kurios turi didelę ekonominę ir socialinę vertę.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos veiklos apima:

  • Pilno ciklo, reikalingo palaikyti palankią apsaugos būklę pelkių buveinėse, sukūrimas.
  • Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas.
  • Gamtos festivalių Žemaitijos nacionaliniame parke organizavimas.
  • Dalies infrastruktūros pritaikymas negalią turintiems žmonėms.

Kontaktai
Paulius Mika
Projekto „Natura 2000 valdymo optimizavimas Lietuvoje“ veiklų koordinatorius
Tel. 8 677 86345
El. p.paulius.mika@zemaitijosnp.lt

Trukmė
2018/01 – 2027/12

Scroll to top