ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

1. PROJEKTAS „LIFEscape”

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija kartu su partneriais iš Klaipėdos universiteto, Lenkijos (Elbingo aukštumos kraštovaizdžio parkas, Tolkmicko savivaldybė), Švedijos (Lund ir Sjöbo savivaldybės, Linnaeus universitetas), Danijos (Slagelse savivaldybė) nuo 2011 m. gegužės 12 d. iki 2014 m. balandžio 11 d. įgyvendino tarptautinį projektą „Implementing European Landscape Convention in the South Baltic Region“ (Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimas Pietų Baltijos regione), kurio sutrumpintas pavadinimas – LIFEscape.
Tai buvo tarptautinė iniciatyva, skatinanti aktyvesnį visuomenės dalyvavimą saugant ir tvarkant vertingus kraštovaizdžius Lietuvoje, Lenkijoje, Švedijoje ir Danijoje, dalyvaujant kraštovaizdžio planavimo procesuose.
Projekto metu vyko susitikimai (diskusijos) su vietos gyventojais, fotografijų, piešinių, rašinių konkursas „Žemaitijos nacionalinio parko kraštovaizdis“, visuomenės nuomonės tyrimas apie kraštovaizdžio suvokimą, parengti ir išleisti informaciniai leidiniai apie visuomenės dalyvavimą kraštovaizdžio planavimo procesuose, Žemaitijos nacionalinio parko kraštovaizdį, mokomosios išvykos į Švediją ir Lenkiją, įsigyta programinė įranga, skirta kraštovaizdžio parametrų modeliavimui, tvarkyti vertingi pievų ir pelkių kraštovaizdžiai, parengtos viešųjų kraštovaizdžio erdvių pritaikymo visuomenės poreikiams rekomendacijos ir kt.
Bendras projekto biudžetas – 1,45 mln EUR, finansavimo šaltiniai: Pietų Baltijos programa (ES Europos regioninės plėtros fondas), nacionaliniai projekte dalyvaujančių šalių biudžetai.

2. PROJEKTAS „Ežerai ateičiai“

Projekto „Ežerai ateičiai“ metu Žemaitijos nacionaliniame parke vyko ežerų savanoriškos stebėsenos seminarai vietos gyventojams. Įsigyta monitoringui vykdyti reikalinga įranga, parengta ilgalaikė Platelių ežero hidrocheminių ir hidrobiologinių parametrų monitoringo programa. Klaipėdos universiteto mokslininkai atliko Platelių ežero batimetrinius tyrimus, suinventorizavo Platelių ežero dugno buveines. Dreisenų (moliuskų) tyrimas-eksperimentas Platelių ežere vis dar tęsiamas. Apie ežerų subalansuotą tvarkymą, priežiūrą įgyta daug patirties mokomųjų seminarų metu ir baigiamojoje projekto „Ežerai ateičiai“ konferencijoje „Subalansuotas ežerų teritorijų valdymas“, kuri vyko Žemaitijos nacionaliniame parke.Visų projekto partnerių teritorijas aplankė kilnojamoji ežerų fotografijų paroda.
Projekto „Ežerai ateičiai“ metu Žemaitijos nacionaliniame parke vyko ežerų savanoriškos stebėsenos seminarai vietos gyventojams. Įsigyta monitoringui vykdyti reikalinga įranga, parengta ilgalaikė Platelių ežero hidrocheminių ir hidrobiologinių parametrų monitoringo programa. Klaipėdos universiteto mokslininkai atliko Platelių ežero batimetrinius tyrimus, suinventorizavo Platelių ežero dugno buveines. Dreisenų (moliuskų) tyrimas-eksperimentas Platelių ežere vis dar tęsiamas. Apie ežerų subalansuotą tvarkymą, priežiūrą įgyta daug patirties mokomųjų seminarų metu ir baigiamojoje projekto „Ežerai ateičiai“ konferencijoje „Subalansuotas ežerų teritorijų valdymas“, kuri vyko Žemaitijos nacionaliniame parke. Visų projekto partnerių teritorijas aplankė kilnojamoji ežerų fotografijų paroda.

3. PROJEKTAS „Saugomų teritorijų tvarkymas (III etapas)“ – Šeirės kraštovaizdžio draustinio tvarkymas

Darbai vykdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Prieš porą metų Gaudupio pelkėje bei apypelkio pievose (iš viso – 22,2 ha plote) buvo išpjauta ir išnešta sumedėjusi augmenija. 2013 m. ir 2014 m. šios tvarkomos teritorijos buvo po du kartus nušienautos, išnešta susidariusi biomasė. Be paminėtų darbų, Šeirės kraštovaizdžio draustinyje buvo įgyvendinamos ir kitos priemonės, skirtos biologinės įvairovės apsaugai, gausinimui. Šeirių miške į medžius buvo įkelti dirbtiniai lizdai plėšriesiems paukščiams. Apsaugai nuo bebrų aprišti brandžių medžių, augančių Gaudupio apypelkyje, kamienai. Platelių ežero pusiasalyje Kumelkaktėje įrengtos dirbtinės buveinės plėviasparniams. Visuomenės švietimo tikslais Šeirės pažintiniame take pastatyti informaciniai stendai.

4. PROJEKTAS „Saugomų teritorijų tvarkymas (III etapas)“ – Paburgės pelkės natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo darbai

5. PROJEKTAS „Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas)“ – Platelių lankytojų centro rekonstrukcija ir naujos ekspozicijos įrengimas

Lėšos skirtos iš Europos Sąjungos fondų. Projekto metu atlikti Platelių lankytojų centro pastato remonto darbai, įrengta nauja ekspozicija „Žemaitijos žemės slėpiniai”.

6. PROJEKTAS „Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas)“ – Siberijos apžvalgos bokšto statyba

Šis projektas įgyvendintas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Jo metu pastatytas 15 m aukščio metalo konstrukcijų apžvalgos bokštas, 371 m ilgio takas nuo dviračių tako iki bokšto, 2 atokvėpio aištelės su informaciniais stendais, suoliukais, dviračių stovais. Iš bokšto galima apžvelgti Beržoro apylinkes, Siberijos pelkę, dalį Platelių ežero.

7. PROJEKTAS „Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas)“ – Žemaitijos nacionalinio parko lauko informacinė sistema ir minimalios infrastruktūros elementai lankytojams

Projekto metu įrengtos 3 naujos atokvėpio vietos, 5 m bokšteliai, pavėsinės, 4 pontoniniai tiltai, pastatyti nauji kelio ženklai, nuorodos, informaciniai stendai. Atnaujinta įranga pėsčiųjų takuose, atokvėpio vietose, poilsiavietėse ir t.t.

8. PROJEKTAS „PLATELIŲ DVARO SODYBOS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO PLĖTRA” – „Platelių dvaro sodybos (unikalus kodas 447, buvęs kodas G214K) buvusio rūsio (unikalus kodas 24799, buvęs kodas G214K2) rekonstrukcijos, pritaikant amatų centrui, darbai, viešosios infrastruktūros kūrimas (III ETAPAS)

9. PROJEKTAS „Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas)“ – Aukštojo tyro natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo darbai

10. PROJEKTAS „Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas)“ – Siberijos pelkės natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo darbai

11. PROJEKTAS „Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas)“ – Platelių ežero hidroįrenginio rekonstrukcijos darbai

12. PROJEKTAS „Šaltojo karo muziejaus ir jo aplinkos infrastruktūros įrengimas“

Projektui, finansuojamam iš Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinti buvo skirta 5 462 122,00 Lt (be PVM), iš kurių Direkcija panaudojo 5 182 400,69 Lt (be PVM), sutaupydama 279 721,31 Lt numatytų lėšų. Projekto metu įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pastatytas naujas lankytojų centras, apžvalgos bokštelis, atliktas patalpų ir objektų konservavimas, muziejaus įrengimo ir dar daug kitų darbų. Sumontuoti nuotėkų valymo įrengimai, vandens gręžinys, du priešgaisriniai rezervuarai, ekspozicinė tvora, šaligatvis aplink statomą lankytojų centrą ir t.t.

13. PROJEKTAS „Buvusios Platelių dvaro sodybos atstatymas, restauravimas ir pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams“

Šio projekto, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo, metu buvo renovuoti ir pritaikyti turizmui dvaro svirnas ir arklidė. Įrengtas patalpų šildymas, arklidės pastatas prijungtas prie elektros, vandentiekio ir nuotekų tinklų, baigiamos įrengti gamtos, etnografinė bei Užgavėnių muziejinės ekspozicijos šiuose pastatuose, sutvarkyta teritorija, lauko informacinė infrastruktūra.

14. PROJEKTAS „Saugomų teritorijų tvarkymas (I etapas) – “Gardų ozo, esančio Žemaitijos nacionaliniame parke Gardų geomorfologiniame draustinyje, tvarkymo projektas”

Šis projektas parengtas ir įgyvendintas iš ES lėšų. Ši aplinkinių kaimų mėgstama teritorija buvo pilnai sutvarkyta ir pritaikyta pažintiniam turizmui bei ramiam poilsiui. Darbų metu buvo pagilintas vandens telkinys, sulygintos savavališkai iškasinėtas duobės, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, apsauginės tvoros, pažintinis takas, tualetas, šiukšlinės, tilteliai, stendai, laiptai į aukščiausią nenukastą ozo gūbrį, kur įrengta apžvalgos aikštelė – regykla, iškirsti, o kai kur suformuoti nauji želdynai.

15. Projektas „Apleistų statinių ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas (I etapas)”

Projekto metu nugriauti Medsėdžių beicavimo bokštas, karvidė, 3 Parko teritorijoje esantys apleisti sandėliai bei sutvarkyta aplinka aplink juos.

16. PROJEKTAS “Bešeimininkių pastatų ST demontavimas, pažeistų teritorijų rekultivavimas bei objektų atkūrimas”

Šį ES lėšomis finansuojamą projektą įgyvendino Žemaitijos nacionalinio parko direkcija ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos ministerijos. Jo metu Gardų geomorfologiniame draustinyje buvo sutvarkyta 2 ha užšiukšlintos teritorijos, įrengti užtvarai, užsodinti miško želdiniai.

17. PROJEKTAS „Saugomų teritorijų tvarkymas (I etapas)“ – Siberijos pelkės tvarkymas

Tvarkymo darbai buvo vykdomi įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Saugomų teritorijų tvarkymas (I etapas)“. Projekto koordinatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, projekto partneris – Žemaitijos nacionalinio parko direkcija. Siberijos pelkės tvarkymo darbus atliko VĮ Telšių miškų urėdija, laimėjusi atvirą viešųjų pirkimų konkursą. Pirmame darbų etape (2009-2010 m.) mokslininkų numatytuose pelkės ir pievų tvarkymo plotuose (31,8 ha) buvvo kertama ir išnešama į tvarkomų plotų pakraščius sumedėjusi augmenija. 2010-2011 m. buvo šienaujami nendrynai ir kita žolinė augmenija 31,8 ha plote.

18. PROJEKTAS „Parks and Benefits” (Parkai ir nauda)

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija kartu su partneriais iš Švedijos, Danijos, Norvegijos, Vokietijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos nuo 2008 m. iki 2011 m. įgyvendino šį tarptautinį projektą. Iš projekto lėšų įrengta nauja informacinė infrastruktūra Šeirės pažintiniame take, organizuoti direkcijos specialistų susitikimai su vietos bendruomenėmis bei rengti mokymai turizmu užsiimantiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei parengta turizmo plėtros Žemaitijos nacionaliniame parke penkerių metų strategija.

Scroll to top