Dėl aplinkosaugos sąlygų plaukioti paviršiniuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis saugomose teritorijose

2024-05-22 / Žemaitijos NP

Primename, kad Žemaitijos nacionalinis parkas yra saugoma teritorija, todėl čia galioja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl aplinkosaugos sąlygų plaukioti paviršiniuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir plūduriuojančių priemonių įrengimo ir naudojimo, jų statymo ir (arba) švartavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.231271/asr) III skyriuje „Aplinkosaugos sąlygos plaukioti vandens telkiniuose, esančiuose saugomose teritorijose“ nurodyti reikalavimai.

Taip pat I-mame šio įsakymo skyriuje pateikiamos Aplinkosaugos sąlygose vartojamos sąvokos:

mažiausiasis savaeigės plaukiojimo priemonės greitis mažiausias savaeigės plaukiojimo priemonės greitis, kuriam esant plaukiojimo priemonė išlieka valdoma;

nesavaeigė plaukiojimo priemonė – vidaus degimo variklio neturinti plaukiojimo priemonė (burinė jachta, baidarė, kanoja, vandens dviratis, irklinė valtis, guminė valtis, kajakas, katamaranas ir kt.). Plaukiojimas elektros variklį turinčiomis plaukiojimo priemonėmis prilyginamas plaukiojimui nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis;

savaeigė plaukiojimo priemonė – vidaus degimo variklį turinti plaukiojimo priemonė, taip pat laivas su oro pagalve, oro sraigtu varomas laivas ir kt.;

pažintinio vandens turizmo trasa – bendrojo ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytas plaukiojimo priemonių judėjimo pažintiniais tikslais maršrutas vandens telkiniuose su nustatytomis plaukiojimo priemonių priplaukimo ir išplaukimo (švartavimosi) ir žmonių įlaipinimo ir išlaipinimo vietomis pakrantėje;

plaukiojimo sezonas – laikotarpis nuo ledo ištirpimo vandens telkinyje iki ledo dangos susidarymo. Jei nesusidaro pastovi ledo danga, plaukiojimo sezonas trunka nuo balandžio 1 d. iki kovo 15 d.;

Aplinkosaugos sąlygos plaukioti vandens telkiniuose, esančiuose saugomose teritorijose:

* Savaeigėmis ir nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti gamtiniuose rezervatuose ir ornitologiniuose draustiniuose esančiuose vandens telkiniuose, išskyrus ornitologiniuose draustiniuose esančius vandens telkinius, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą. Ornitologiniuose draustiniuose esančiuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žūklės plotą, leidžiama žuvų įveisimo ir mėgėjų žvejybos tikslais plaukioti nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo rugpjūčio 1 d. iki balandžio 1 d.

* Hidroplanams draudžiama plaukioti, kilti, tūpti gamtiniuose ir biosferos rezervatuose, valstybiniuose parkuose ir valstybiniuose draustiniuose, biosferos poligonuose.

*  Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti:

** vandens telkiniuose, esančiuose telmologiniuose, botaniniuose, zoologiniuose ir botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose;

** valstybiniuose parkuose esančiuose vandens telkiniuose, išskyrus:

*** kai bendras variklių galingumas neviršija 10 AG (8 kW), galima plaukioti nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos. Šias plaukiojimo priemones švartuoti galima įrengtose prieplaukose, prie lieptų, vandens turistų įlipimo ir išlipimo vietose;

*** kai bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), galima plaukioti visą plaukiojimo sezoną teikiant viešąsias paslaugas tik pažintinio vandens turizmo trasomis, nustatytomis valstybinių parkų, valstybinių draustinių ir (ar) jų dalių tvarkymo planuose, kituose teritorijų planavimo dokumentuose. Šias plaukiojimo priemones švartuoti galima tik įrengtose prieplaukose, prie lieptų ir vandens turistų įlipimo ir išlipimo vietose. Prieplaukos, turistų įlipimo ir išlipimo, trasų informacinių ženklų statymo vietos, plaukiojimo laikas, plaukiojimo atstumai nuo kranto, kiti plaukiojimo apribojimai – nustatomi pagal išvardintų teritorijų planavimo dokumentų nuostatas parengtose pažintinio vandens turizmo schemose, suderintose su savivaldybės administracija ir saugomos teritorijos direkcija;

*** keturtakčiais varikliais, kai bendras variklių galingumas neviršija 10 AG (8 kW), varomomis plaukiojimo priemonėmis nuo birželio 1 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos leidžiama plaukioti seliavų ir ežerinių stintų verslinę žvejybą vykdantiems ūkio subjektams tuose valstybinių parkų ežeruose, kuriuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 14 straipsnio 1 dalimi, aplinkos ministro įsakymu einamiesiems metams nustatomi seliavų ar ežerinių stintų sugavimo verslinės žvejybos įrankiais limitai, išskyrus Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. D1-337 „Dėl Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ nurodytuose vandens telkiniuose;

*** kai vykdomos sporto pratybos, sporto renginiai, nardymo su akvalangais veikla ir žvejybos varžybos šių Aplinkosaugos sąlygų priede nurodytuose vandens telkiniuose ir šiame priede nustatytomis sąlygomis.

IV-ame įsakymo skyriuje „Plūduriuojančių priemonių įrengimo ir naudojimo, jų statymo ir (arba) švartavimo aplinkosauginiai reikalavimai“ nurodoma, kad:

* Valstybiniuose parkuose, valstybiniuose draustiniuose, biosferos rezervate ir valstybinių rezervatų buferinės apsaugos zonose esančiuose vandens telkiniuose leidžiama statyti ir (arba) švartuoti plūduriuojančius lieptus, plūduriuojančius tiltus, plaukiojančias prieplaukas (debarkaderius), suderinus jų projektus ir laikymo konkrečiame vandens telkinyje sąlygas su atitinkamos saugomos teritorijos direkcija.

* Valstybinių parkų rekreacinio funkcinio prioriteto zonose esančiuose vandens telkiniuose leidžiama statyti ir (arba) švartuoti turistinius plaustus, suderinus jų projektus ir laikymo konkrečiame vandens telkinyje sąlygas su atitinkamos saugomos teritorijos direkcija.“

Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis leidžiamas, sąraše nurodytas ir Platelių ežeras.

VANDENS TELKINIAI, KURIUOSE PLAUKIOJIMAS TAM TIKROMIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS LEIDŽIAMAS

Eil. Nr.SavivaldybėVandens telkinio pavadinimas (saugomos teritorijos pavadinimas) *Ežero (tvenkinio) plotas, haVandens telkinio Identifi-kavimo kodasEžero inventoriaus numerisPlaukiojimo sąlygos
18.Plungės r.Platelių ežeras (Žemaitijos NP)1181,5170400302-5Sportinių varžybų, tradicinio plaukimo maratono, jachtų sporto pratybų ir regatų metu, vykdant nardymo su akvalangais veiklą, organizatoriai plaukiojimo ir nardymo saugumui užtikrinti gali naudoti savaeiges plaukiojimo priemones, kurių variklių bendras galingumas negali viršyti 54 AG (40 kW). Valdyti minėto galingumo savaeiges plaukiojimo priemones organizuojant nardymo su akvalangais veiklą gali tik narai gelbėtojai, turintys tarptautinius naro gelbėtojų pažymėjimus. Organizatoriai apie veiklos vykdymo datą, laiką ir vietą turi raštu informuoti Žemaitijos nacionalinio parko direkciją ir AAD.

Daugiau informacijos apie plaukiojimo sąlygas vandens telkiniuose galite rasti: https://aad.lrv.lt/lt/konsultacijos/atmintines/vanduo/plaukiojimo-priemoniu-atmintine/

Straipsnį pagal internetiniuose puslapiuose pateiktą informaciją parengė Lankytojų aptarnavimo sk. gidė Aušra Brazdeikytė

Scroll to top