Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimo tradicijos

2023-03-21 / Žemaitijos NP

1639 m. buvo įkurtas Žemaičių Kalvarijos Kristaus kančios kelias. Maldininkai apeidami Žemaičių Kalvarijas (Kristaus kančios kelio koplyčias) gieda giesmes, vadinamuosius „Žemaičių Kalvarijos kalnus“. Kalnus vysk. Jurgio Tiškevičiaus paliepimu išvertė bei parašė Žemaitijos dvasininkai. Kultūros istoriko M. Biržiškos teigimu, šį darbą galėję atlikti kun. dominikonas Jurgis Kasakauskis ar kun. jėzuitas Pranciškus Šrubauskis. Greta lotyniškų ir lenkiškų tekstų vertimų, baigiamojoje „Žemaičių Kalvarijos kalnų“ dalyje giedamos dvi originalios giesmės: „Karaliene Maloninga, Kalvarijoj stebuklinga“ ir „Dangaus Karaliaus Motina švenčiausia“. Giesmių tekstai laiko tėkmėje būdavo literatūrinami, taisomi pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles, apvalomi nuo barbarizmų bei slavizmų. Jie nekart skelbti įvairiose maldaknygėse bei giesmynuose. Pakito ne tik tekstai, bet ir melodija. Senieji giedoriai su ilgesiu prisimena ,,senuosius kalnus“.  Įdomu, kad Žemaitijoje žmonės žemaičių kalnus gieda ne tik per atlaidus Žemaičių Kalvarijoje, bet ir per būdynes (šermenis), taip pat  minit įvairias mirimo sukaktis, per gavėnią. Ši graži tradicija, kiek pakitusi, išliko iki mūsų dienų. Per būdynę pirmą vakarą dažniausiai žemaičių kalnus giedodavo tik giedoriai (vyrai ir moterys), o antrą vakarą kalnai buvo giedami su triūbais (iki XIX a. garsiai giedamas (šaukiamas) katalikiškas giesmes palydėdavę senoviniais muzikos instrumentais: kanklėmis, birbalais, lamzdžiais, būgnais, mediniais trimitais). Tradicija išliko kalnus giedoti ir per gavėnią. Seniau  per gavėnią kaimo žmonės giedodavo namuose: sueina kaimynai vieną gavėnios savaitę pas vieną, kitą – pas kitą kaimyną, ir t.t. Dabar kai kur dar renkasi giedoti ir namuose, bet dažniausiai eina giedoti į parapijos ar bendruomenės namus.

Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmės, vadinamieji Kalnai – tai liaudiškojo pamaldumo paminklas, savita Žemaitijos kultūros paveldo dalis. 2019 m. Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimo tradicija įtraukta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.

Žemaitijos nacionalinio parko Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Kuprelytė

Scroll to top