Vardai, pavardės ir vietovardžiai 1729 – 1741 m. Plateliuose rašytoje metrikoje

2017-08-26 / Žemaitijos NP

Seniausias  Platelių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus Romos katalikų bažnyčioje rašytas rankraštis, kurį skaitmenintą  galime rasti tinklapyje www.epaveldas.lt , tai 1729 – 1741 m. krikšto metrikų (tinklapyje įvardijama kaip gimimo metrikų) knyga.  Ši knyga, kaip ir kitos  minėtame tinklapyje paskelbtos (iš viso paskelbti devynių 1729-1915 m. laikotarpio Platelių bažnyčios knygų skaitmeninti vaizdai) labai svarbios Platelių ir aplinkinių teritorijų praeities, taip pat asmeninių genealogijų tyrinėjimams. Įrašai knygoje rašyti lotynų kalba, dalis vardų ir pavardžių sulenkintos. Kaip pavyzdį, kokią informaciją galima metrikoje rasti, pateikiu 1729 m. rugpjūčio mėnesį darytų įrašų vertimą:

„4 dieną pakrikštytas Laurentijus. Tėvas Michaelis (Mykolas) Šydleckis, motina Konstancija Pacevičaitė, krikšto tėvai Dominikas Koveckis ir Marta Dargevičienė iš Mikytų.

14 dieną pakrikštytas Bartalomėjus. Tėvas Michaelis (Mykolas) Pikturna, motina Katarina (Kotryna) Klaisgailaitė, krišto tėvai Jonas Dulinskis ir Rožė Strinevičienė iš Godelių.

Tą pačią dieną pakrikštyta Ana (Ona). Tėvas Stefanis (Steponas) Razma, motina Barbora Ramonaitė, krikšto tėvai Antonius (Antanas) Lapševičius ir Mariana Lugšienė (Lukšienė) iš Rūdaičių.

18 dieną  pakrištyta Marta (Morta). Tėvas Francisis (Pranas) Šleinius, motina Magdelena Mitnikaitė, krikšto tėvai Adomas Urbševičius (Urbonas) ir Ana (Ona) Balsaitė iš Visvainių.

27 dieną pakrikštyta Helena (Elena). Tėvas Antonijus (Antanas) Prancuzevičius, motina Ana (Ona) Puidokaitė, krikšto tėvai Zygmundas (Zigmantas) Kalinauskas ir Magdelena Paulauskienė iš Godelių.

Tą pačią dieną pakrikštyta Ana (Ona). Tėvas Georgijus (Jurgis) Stankevičius (Stankus), motina Mariana Sapiegaitė, krikšto tėvai Juozas Razgevičius (Razgus) ir Ana (Ona) Rusaitė iš Notėnų.“

Platelių bažnyčios 1729 – 1741 m. krikšto metrikų knygos pirmo puslapio dalies vaizdas.

Knygos įrašai rodo, kad Platelių parapijai tuo metu priklausė miestas (Civitate) Platetliai (Plotele), bajorkaimiai (Circumferentia) Laumalenkos, Mačiukai (Maszuki), Mikytai ir kaimai Atlaužai, Atlaužai Gintiliškėnų (Atlauzy Gintiliscensi), Antsieniai, Bebrungėnai, Bukuntiškiai (Bukuntyszki), Beržoras, Dovainiai, Didokiškiai (Dydokyszky), Dvarviečiai, Godeliai, Getaučiai, Ginteliškė, Grigaičiai, Gilaičiai (Gielayci), Gyniotiškiai (Gyniotyszky, ), Geldėnai (Gieldziany), Joskiai (Joski), Jenapolė (Jenopole), Jurčiai (Jurci), Kadaičiai, Kalniškiai, Kentai (Kinty), Kadžiai, Kruopiai (Krupi), Lalai (Lale), Macaičiai, Margiai (Morgi, Morginiki), Notėnai, Plokščiai, Puškoriai (Puszkary), Pažyrė (Paszyre), Pamedinčiai, Pašakarniai (Poszakarni),  Rūdaičiai, Rūdaičiai Gintiliškėnų (Gintyliscensi), Stirbaičiai, Šateikiai, Šliktinė, Užpelkiai, Uogučiai (Uguci), Užpelkiai, Usini,  Virkšai, Visvainiai, Zobielai. Įdomu, kad bajorkaimius ir kaimus skirtingai įvardinti bei bajorų luomo asmenis žymėti, prieš vardą įrašant raides G.D. (Gnerosus Dominus), šioje knygoje pradėta nuo 1738 metų.

Iki šių dienų neišliko 12 kaimų (tekste paryškinti). Tikiuosi, kad tyrinėtojai nustatys, kur šie išnykę kaimai buvo.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Kraštotvarkos  skyriaus vyr. specialistas

Stanislovas Vyšniauskas

 

Scroll to top