Tyrelių žemė prie Užpelkių

2019-04-03 / Žemaitijos NP

Paskelbus baudžiavos panaikinimą, Gintališkės valsčiaus Užpelkių kaime žemę matavo Bukantės dvarelio Andrijauskio brolis matininkas Andriejauskis. Jis Užpelkių kaimo stambesnei ūkininkei Tirevičienei pasiūlė, kad ji paimtų Užpelkių kaimo gyventojams priklausiusią labai blogą (ketvirtos kategorijos) Tyrelių žemę ir prijungtų ją prie Užpelkių kaimo žemės. Už tą žemę mokesčių nereikėdavo mokėti, bet, laikui einant, ji turėjo duoti naudos. Dauguma kitų kaimo ūkininkų Tyrelių atsisakė (jos plytėjo tarp Užpelkių kaimo žemės ir Gintališkės dvaro miško, buvo vadinamos Montvydine). Montvydinės miškas vardą gavo pagal ten gyvenusį miško eigulį Montvydą. Tada Gintališkės dvaras Tyreles prijungė prie Montvydinės miško.

1936 m., kai buvo rengiamas šis tekstas, Montvydinės miškas priklausė Platelių girininkijai. Praėjo 120 metų nuo baudžiavos panaikinimo. Tyrelės uždurpėjo, jų plotas – 100 hektarų. Platelių kolūkis iš tyrelių veža durpžemę ir ja gyvulius kreikia. Tyrelėse auga spanguolės, girtuoklės13. Čia būtų galima užveisti spanguolių ir girtuoklių auginimo plantaciją.

Baudžiavą naikinant, Gintališkės valsčiaus kaimuose valstiečiai nuomininkai paliko „Valnaskaskiui“, t. y. neįtraukti į „krėpasnųjų“ baudžiauninkų skaičių. Ūkiai, kuriuose jie gyveno, liko dvaro nuosavybė. Taip atsitiko ir su Paežerės Rūdaičių kaimo gyventojų Gadeikio ir Razgaus ūkiais. Vėliau jie abu savo ūkius iš dvaro nusipirko. Dovainių kaime vienas ūkininkas bei Visvainių kaimo gyventojas Gedvila savo ūkį iš dvaro taip pat nusipirko. Uogučių kaimo du ūkininkai savo ūkius nuomojo iš dvaro. Tuos ūkininkus, kurie už nuomojamus ūkelius nemokėdavo nuomos arba neatsipirkdavo jų iš dvaro, teismo keliu išmesdavo iš ūkių.

Baudžiavą panaikinus, J. Ledukovskis turėjo finansinių sunkumų ir praskolino Gintališkės dvarą Vilniaus bankui, kuris šį dvarą išnuomojo Šateikių grafui Pliateriui. 1911 m. Šuazelis nupirko Gintališkės dvarą iš Vilniaus žemės banko.

1936 m. gegužės 20 d. papasakojo Antanas Urbonas, gyvenęs Užpelkių kaime.

Parengta pagal tekstą, saugomą Žemaičių muziejaus „Alka“ moksliniame archyve (ŽMA MA, b.6, s. v. 4).

13 Vaivorai

Juozas Mickevičius „Tėvų ir protėvių žemė“ (antra knyga), Vilnius, 2009, p. 171-173.

Scroll to top