Saulutei – 100 metų

2016-12-13 / Žemaitijos NP

2016 m. gruodžio 10 d. Žemaitijos nacionalinio parko ir Lietuvos atgimimo metais atkurtos „Saulutės“ draugijos iniciatyva paminėtas 1916–1920 m. veikusios katalikiškos, švietėjiškos draugijos „Saulutė“ 100-metis. Platelių dvaro svirne įvyko konferencija.  Pranešimą apie  „Saulutės“ draugijos (katalikiško jaunimo kuopelės) įkūrimo aplinkybės ir tuos, kurie organizavo draugijos veiklą (Plateliuose vikaru dirbusį, draugijos laikraštėlį „Saulutė“ redagavusį kun. Petrą Malakauskį (vėliau tapo bažnytinės teisės mokslų daktaru, profesoriumi), Joną Brežinskį, vargonininką Petrą Kidyką, būsimą filosofą Praną Mantvydą,  Juliją ir Joaną Gadeikytes, Praną Gadeikį ir kt.) perskaitė prof. dr. Adomas Butrimas. Mokslininkas prof. dr. Adomas Butrimas vienas iš pirmųjų Lietuvoje susidomėjo „Saulutės“ draugijos istorija, surinko apie ją daug medžiagos ir visa tai dar Lietuvos Atgimimo pačioje pradžioje paskelbė spaudoje. Ano meto saulutininkai, kurių buvo apie 20, dažniausiai į savo susibūrimus rinkdavosi Platelių klebonijoje. Saulutininkų kuopelė išleido 12 (tiek yra išlikusių, saugomi Nacionalininės M.Mažvydo bibliotekos rankraštyne) katalikų jaunimui skirtų rankraštinių laikraštėlių ,,Saulutė“. Dar 1916 m., J.Bražinskui susitarus su vokiečių žandaru, įsteigiami suaugusiųjų mokymo kursai. Kursai vykdavo sekmadieniais,  po pamaldų dviem grupėmis. Kursuose kun. P.Malakauskis  dėstė tikybą ir lietuvių kalbą, P.Mantvydas – Lietuvos istoriją, Jonas Bražinskas – aritmetiką, dailyraštį, gamtos pažinimą. Kuriantis Lietuvos nepriklausomybei ,,Saulutė“ persitvarkė į ,,Pavasario“ sąjungos kuopą. Konferencijos metu prof. dr. Adomas Butrimas Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai padovanojo Jono Bražinskio archyvą, kad Platelių krašto žmonės galėtų giliau pažinti savo krašto istoriją. Kita konferencijos pranešėja – laikraščio „Žemaičių saulutė“ redaktorė Kristina Paulauskaitė perskaitė pranešimą apie „Saulutės“ draugijos atgimimą ir laikraščio ,,Saulutė“, vėliau pervadintą ,,Žemaičių saulute“ leidybą.

Renginio dalyvius pasveikino Plungės savivaldybės meras A.Klišonis.  Susirinkusieji pritarė, kad prieš šimtą 100 metų iškeltos idėjos aktualios ir šiandien.

Po pietų konferencijos dalyviai išvyko į pažintinę ekskursiją ,,saulutininkų“ keliais – aplankė Julijos, Joanos ir Prano Gadeikių, Prano Mantvydo, Petro Malakauskio gimtines, senąsias Beržoro kapines, kur daugelis ,,Saulutės“ šviesuolių yra palaidoti.

Konferencija buvo projekto ,,,,Saulutės“ draugijai 100- metų“ renginys, rėmė Plungės r. sav. kultūros ir sporto rėmimo programa.

Scroll to top