LII-449 Kuržemės ir šiaurės Lietuvos ežerų valdymo bei priežiūros tobulinimas (LIVE LAKE)

 

Projekto tikslas: Pagrindinis projekto tikslas yra padidinti ežerų išteklių naudojimo efektyvumą bei priežiūrą

Projekto biudžetas: 981 754,99 EUR

ERDF (European Regional Development Fund) finansavimas: 834 491,70 EUR

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. kovo 1 d. – 2023 m. vasario 28 d.

Projekto partneriai:

 • Kuržemės planavimo regionas, www.kurzemesregions.lv
 • Durbės savivaldybė, www.durbe.lv
 • Brocėnu savivaldybė, www.broceni.lv
 • Aizputės savivaldybė, www.aizputesnovads.lv
 • Talsų savivaldybė, www.talsi.lv
 • Venspilio savivaldybė, www.ventspilnovads.lv
 • Aplinkos apsaugos tarnyba, www.daba.gov.lv
 • Biržų regioninio parko direkcija, www.birzuparkas.lt
 • Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, www.zemaitijosnp.lt

Bendras iššūkis:

Projektas apima 8 ežerus ir vieną vandens telkinį Kuržemės regione Latvijoje, ir 3 ežerus šiaurės Lietuvoje. Kadangi ežerai yra skirtingi savo rūšimis, kilmėmis ir morfometrinėmis charakteristikomis, todėl ežerų valdymo poreikiai yra skirtingi ir susiduria su skirtingomis problemomis. Projektas atkreipia dėmesį į tokias ežerų valdymo problemas kaip patvinimas ir nestabilus hidrologinis režimas, apaugimas nendrėmis ir krūmais, vandens kokybės problemos bei užterštumas, sauga ir laivyba. Be praktinio valdymo taip pat kyla poreikis iš tikslinių grupių žinių tobulinimui apie ežerų ežerų priežiūrą bei šviesti vietines bendruomenes apie problemas, kurios yra svarbios išsaugant ežero ekosistemą.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 • Buveinių valdymo veiklos bus įgyvendintos Būšniėkų, Tosmare ežeruose, bei Kirkilu karstiniame ežere.
 • Bus įsigyta nendrių pjovimo įranga bei bus užtikrinta nendrių apaugimo valdymas Cierere, Remte, Brocėnu, Platelių ir Usmos ežeruose.
 • Bus išvalytas vandens tvenkinys „Dzirnavu dikis“ Tebra upėje Aizputės mieste, kad sustabdyti tvenkinio apaugimą ir pagerinti ekologines sąlygas.
 • Bus suorganizuoti du vietiniai aplinkos tvarkymo renginiai renkant šiukšles iš Širvėnos ežero.
 • Vandens lygio matuokliai matuoti gruntinių vandenų lygius bus nupirkti ir naudojami Tosmare ir Platelių ežeruose
 • . Ciecere ežere bus sustatyta navigacijos įranga, susidedanti iš informacinių stendų, plūdurų ir navigacinių ženklų.
 • Moricsala rezervate, kuris yra Usmos ežere, bus sustatytos apsaugos kameros, kurios leis atlikti monitoringą Usmos ežero akvatorijoje, Moricsalos rezervate.
 • Užtvankų atstatymo darbai bus atlikti Sasmaka ežere bei Tebros užės tvenkinyje Dzirvanu Aizputės mieste.
 • Edukacinė programa skirta fosforo naudojimo mažinimui bus įgyvendinta projekto regione, sukuriant animacinį filmuką, telefono aplikaciją, „protingąsias“ brošiūras ir edukacinę programą, kuri bus viešinama projektinio regiono mokyklose mokant mokinius.
 • Taip pat edukacinė programa apie varliagyvius bus organizuojama Kuržemės regione, norint atkreipti dėmesį į varliagyvių nykimą.
 • Mobili paroda apie ežerų vystymąsi ir jų gamtinė vertę bus organizuojama ir eksponuojama 8 teritorijose.
 • Latvijos gamtos apsaugos agentūra parengs edukacinę programą apie vandens telkinių ekosistemas (įskaitant vadovus skirtus rūšių identifikavimui ir kompiuterines grafikas paaiškinančias ežerų kūrimąsi ir plėtrą), parengs pamokas mokykloms Gamtos Edukaciniame Centre Sliterėje, Liepojoje ir kitose vietose, taip pat parengs metodologiją mokykloms biologijos pamokose.
 • Biržų regioniniame parke bus įrengtas edukacinis kambarys su įranga, edukaciniais žaidimais bei laboratorine įrangas.
 • Bendradarbiavimas tarp sienų gamtinių išteklių valdymo tema užtikrins informacijos ir praktikos dalijimąsi, taip pat užtikrins mokymosi ir informacijos sklaidos bendras platformas. Rezultate bus užtikrintos aukštesnio lygio galimybės tikslinėms grupėms tvarkyti bei prižiūrėti ežerų teritorijas. Tai padės pagerinti gamtos valdymą projekto regione. Edukacinėse veiklose bus naudojamos modernios technologijos norint įtraukti jaunąją kartą į tvarų gamtos naudojimą ir ekologišką gyvenimo būdą.

 

Projekto naujienos:

 • Projektas iš dalies finansuojamas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis;
 • Įsigyta nendriapjovė, kurios pagalba bus nupjauta ir iš Platelių ežero pašalinta nendrių, kurios užima apie 7 ha. teritorijos;

 

Už projekto aprašymo turinį atsako Žemaitijos nacionalinio parko direkcija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Scroll to top