Rekomendacijos planuojamos ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo formai pildyti

2024-01-24 / Žemaitijos NP
Informaciją tekste iliustruojanti nuotrauka

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2023 m. gruodžio 6 d. priėmus nutartį, kurioje pažymėta, kad, planuojant ūkinę veiklą „Natura 2000“ teritorijose ar šių teritorijų artimoje aplinkoje, turi būti atliekama poveikio aplinkai reikšmingumo nustatymo procedūra, daug miško savininkų susidūrė su problema, kaip šią procedūrą tinkamai įvykdyti. Atliepdama į miškų savininkų prašymus, Valstybinė miškų tarnyba kartu su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos parengė Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo formą ir teikia rekomendacijas jai pildyti.

Rekomendacijas parengė Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos specialistai, remdamiesi įgyta praktine patirtimi, ūkinės veiklos vykdytojams teikiant prašymus dėl planuojamos ūkinės veiklos „Natura 2000“ teritorijose reikšmingumo įvertinimo.

Formoje turės būti nurodomas planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas, planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir trumpas apibūdinimas, įskaitant numatomas technologijas ir pajėgumus bei priemones neigiamo poveikio aplinkai prevencijai vykdyti, poveikiui sumažinti ar kompensuoti.

Taip pat bus nurodomi įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų, kurioms galimas poveikis nagrinėjamas, pavadinimai, plotai ir randami Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipai ir (arba) rūšys; informacija apie teritorijose vykdytus saugomų vertybių tyrimus ir monitoringą bei jų duomenų analizė; planuojamos ūkinės veiklos poveikio ir jos sąlygojamų teritorijų pokyčių analizė.

Pačią planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo formą kartu su joje pateiktomis  pildymo rekomendacijomis galima rasti čia: Rekomendacijos formai pildyti

Informaciją apie saugomas teritorijas galima rasti LR saugomų teritorijų valstybės kadastre www.stvk.lt , taip pat biologinės įvairovės informacinėje sistemoje https://biip.lt/moduliai/.

Primename, kad jei ūkinės veiklos iniciatorius prašo įvertinti dokumentą, kuriuo numatoma vykdyti miškų ūkio veiklą ir kuris detalizuoja visas konkrečias ūkines priemones, nurodo konkrečias jų vykdymo vietas ir sąlygas, pildoma Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo 3 priedo bendroji ir A dalys, o reikalingi dokumentai pateikiami atitinkamai saugomos teritorijos direkcijai, kuriai priskirta atsakomybė už konkrečios „Natura 2000“ teritorijos apsaugą ir tvarkymą. Jei dokumentas, pagal kurį numatoma vykdyti miškų ūkio veiklą, nedetalizuoja ūkinių priemonių, nenurodo konkrečių jų vykdymo vietų ir sąlygų (pvz., didelės aprėpties valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektas ar, išimtinais atvejais, labai didelio ploto privačių miško valdų vidinės miškotvarkos projektas), o pačios veiklos detalizavimas numatomas atlikti kitais dokumentais, tokiais atvejais turi būti kreipiamasi išvados į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio „Natura 2000“ tinklo teritorijoms reikšmingumo ir būtinybės atlikti Strateginio pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV).

Valstybinės miškų tranybos informacija 

Scroll to top