Prasideda kasmetinis pasėlių deklaravimas

2024-04-26 / Žemaitijos NP

Prasideda žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas.

Šiemet deklaravimo pradžia nukeliama dviem savaitėm vėliau – į gegužės 2 d., nes nėra gautas Europos Komisijos (EK) formalus Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano keitimo patvirtinimas, tačiau jau nuo balandžio 15 d. ūkininkai Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje gali elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamų laukų ribas ir pradėti pildyti paraiškas, kurias patvirtinti bus galima iškart, kai tik bus gautas oficialus EK patvirtinimas.

Pagrindinis deklaravimas vyks iki birželio 21 d., pavėluotai paraiškas bus galima teikti iki liepos 1 d.

Žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės. Su atnaujintomis Tiesioginių išmokų taisyklėmis galima susipažinti čia: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/db945640b15d11ed924fd817f8fa798e/asr

Pareiškėjas (fizinis ar juridinis asmuo), siekiantis gauti išmokas už deklaruotus plotus, privalo būti aktyvus ūkininkas. Aktyvaus ūkininko statusą atitinka tie pareiškėjai, kurių už praėjusius deklaravimo metus gauta išmokų (bendra visų paramos schemų) suma neviršija 2000 Eur. Pareiškėjai, kurių gauta išmokų suma viršija 2000 Eur, turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:
• pareiškėjo ūkis registruotas Ūkininkų ūkių registre;
• pareiškėjo pagrindinė valdos ekonominė veikla yra žemės ūkis, miškininkystė arba žuvininkystė;
• pareiškėjas turi bent 1 sutartinį gyvulį (toliau – SG) valdoje, kuris (-ie) einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d. yra registruotas (-i) Ūkinių gyvūnų registre;
• pareiškėjui nuosavybės teise priklauso registruota žemės ūkio technika, kuri einamaisiais metais, bet ne vėliau kaip iki liepos 1 d. įskaitytinai nepertraukiamai registruota Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre ir iš jo neišregistruota;
• pareiškėjas yra mokslo ir studijų institucija arba profesinio mokymo įstaiga, vykdanti formalųjį ir neformalųjį švietimą ir (arba) mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinę plėtrą žemės ūkio srityje;
• pareiškėjas yra žemės ūkio bendrovė, žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas);
• pareiškėjas dalyvauja intervencinėse priemonėse, kuriomis siekiama aplinkosaugos ir klimato tikslų.

Ekologinių sistemų reikalavimai
Pareiškėjai gali savanoriškai pasirinkti dalyvavimą ekologinėse sistemose ir pretenduoti į šių ekologinių sistemų išmokas:
kompleksinė ekologinė sistema, „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“, „Eroduotos žemės keitimas pievomis“, „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Sodų ir uogynų tvarkymas gamtai palankiu būdu“, „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP)“, „Ariamosios žemės keitimas pievomis, jų išlaikymas ir priežiūra“.

Pastaba: ekologinėse sistemose atsirado nauja sistema „Ariamosios žemės keitimas pievomis, jų išlaikymas ir priežiūra“,kuri apima dvi veiklas „Ariamosios žemės keitimas daugiametėmis pievomis“ ir „Daugiamečių pievų išlaikymas ir priežiūra“.
Kai pareiškėjo deklaruojamuose laukuose ar jų dalyse vykdomi įsipareigojimai pagal ekologines sistemas, turi būti laikomasi konkrečių plotų priežiūrai ar juose vykdomai ūkininkavimo veiklai nustatytų reikalavimų.

Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės bei Valdymo reikalavimų laikymasis
Pareiškėjai, teikiantys paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas, privalo laikytis Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, patvirtintų 2023 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-107 „Dėl žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo“ (2024 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-267 redakcija) ir Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, patvirtintų 2023 m. vasario 27 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-109 „Dėl žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo ir kontrolės institucijų paskyrimo“ (2023 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-423 redakcija).

Pievų tvarkymo reikalavimai
Pievas, žolinius azotą kaupiančius augalus pareiškėjai privalo nušienauti bent vieną kartą per metus arba nuganyti ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.

  • veikloje „Augalų kaita“ pakoreguota tai, kad liucernas, dobilus, barkūnus, esparcetus, ožiarūčius, seradėles, gargždenius, galima deklaruoti iki 4 metų, skiriant ne daugiau kaip 20 proc. pagal šią veiklą deklaruojamo ploto;
  • dalyvaujant veikloje „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“ ir taikantiems tiesioginę sėją įsipareigojimai deklaruoti tuos pačius plotus galios 2 metus, taikant kitus beariminių technologijų dirbimo būdus – 1 metus;
  • pagal GAAB 8 atitinkama, kai ne mažiau kaip 4 proc. deklaruotos ariamosios žemės ploto skiriama azotą kaupiantiems augalams (ši išimtis taikoma tik 2024 m.).

Daugiau informacijos apie pasėlių deklaravimą galima rasti: https://zemaitijosnp.lt/deklaravimas/https://zemaitijosnpd.lrv.lt/lt/informacija-gyventojams/deklaravimas/

Straipsnį pagal informaciją, pateiktą internetiniuose puslapiuose https://www.trakai.lt/naujienos/6178/prasideda-kasmetinis-paseliu-deklaravimas:4322; https://www.utena.lt/en/aktuali-informacija/5148-zemes-ukio-naudmenu-ir-kitu-plotu-deklaravimas-2024-m, parengė Lankytojų aptarnavimo skyriaus gidė Aušra Brazdeikytė

Scroll to top