Nuveikti ir planuojami darbai

2017-01-11 / Žemaitijos NP

 

Metų sandūroje prisimename nuveiktus darbus, planuojame naujus. 2016 m. gamtos ir kultūros paveldo srityje buvo nuveikta nemažai įvairių darbų.

2016 m. vykdėme valstybinį aplinkos monitoringą: stebėjome pilkąsias meletas, jerubes, lūšis, skiauterėtuosius tritonus Žemaitijos nacionaliniame parke, Plinkšių ir Rietavo miškuose; atlikome žiemojančių šikšnosparnių apskaitą Plokštinėje, įgyvendinamų gamtotvarkos priemonių įtakos saugomoms rūšims ir buveinėms stebėseną; vykdėme etnografinius tyrimus, vertinome kultūros paveldo objektų būklę.

Pasinaudoję Aplinkos apsaugos rėmimo programos, Lietuvos kultūros tarybos paramos lėšomis, direkcijos technika, prižiūrėjome daugiau kaip 60 ha pievų, pelkių, kitų vertingų teritorijų ne tik nacionaliniame parke, bet ir Aukštojo tyro telmologiniame draustinyje, atnaujinome dalį ir pastatėme keletą naujų mažosios architektūros objektų.

Praeitais metais organizavome daugiau kaip 40 renginių, supažindinančių visuomenę su parodomis, tradicijomis, amatais, gamtosauginėmis akcijomis, pravedėme daugiau kaip 100 edukacinių užsiėmimų ir ekskursijų, rašėme straipsnius į žiniasklaidą, skaitėme pranešimus, talkinome televizijos laidų ir filmų kūrėjams.

Vykdėme nacionalinio parko ir priskirtų saugomų teritorijų patikrinimus. Patikrinimų metu nustatėme pakrantės apsaugos juostos pažeidimus, aplinkos teršimą šiukšlėmis, neprižiūrimais statiniais ir kitus pažeidimus.

2016 m. įgyvendinome projektus „Biomasės kompostavimo aikštelės sukūrimas, išsaugant biologinę įvairovę NATURA 2000 teritorijose“, ,,Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centro plėtra“, „Menininkų dirbtuvės Plateliuose“ ir kt.

Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblis „Platelē“ 2016 m. parengė naują programą, kurioje pristatė tradicines dainas ir šokius iš visos Žemaitijos nacionalinio parko teritorijos, vedė tradicines šventes, supažindino su mūsų krašto tautosaka dalyvaudami folkloro festivaliuose, šventėse ir kituose renginiuose visoje Lietuvoje.

Žemaitijos nacionalinio parko lietuviško ritinio komanda „Plateliai“ organizavo lietuviško ritinio „Platelių taurės“ varžybas, sėkmingai dalyvavo įvairiose Lietuvos ritinio sporto federacijos varžybose: užimtos pirmosios vietos veteranų atvirame čempionate ir jaunių varžybose, o respublikos čempionate užimta trečia vieta.

Kaip ir kasmet dirbome ir kitus darbus: analizavome rengiamus gamtotvarkos, saugomų rūšių apsaugos ir veiksmų planus ir teikėme pastabas; nagrinėjome piliečių ar institucijų paklausimus dėl dirbtinių vandens telkinių įrengimo, laukinių gyvūnų laikymo, miško įveisimo „Natura 2000“ teritorijose, planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ir potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo, kultūros paveldo apsaugos ir kitais klausimais; rengėme projektų paraiškas, įvairias ataskaitas; analizavome ir teikėme informaciją Telšių urėdijos vidinės miškotvarkos projekto rengėjams ir kt.

Šiais metais toliau vykdysime valstybinį aplinkos monitoringą, invazinių augalų, saugomų rūšių, kultūros paveldo objektų būklės ir kitus tyrimus; rengsime projektų paraiškas ir, gavę finansavimą, įgyvendinsime projektus; tvarkysime vertingas gamtos ir kultūros teritorijas, objektus; vykdysime prevenciją ir kontrolę; supažindinsime visuomenę su Žemaitijos nacionalinio parko gamta ir kultūros paveldu.

2017 m. Lietuvos Respublikos Seimas yra paskelbęs Tautinio kostiumo ir Piliakalnių metais, tad kviečiame būti aktyviais ir domėtis savo krašto istorija, kultūra, gamta.

Išsamią 2016 m. Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus veiklos ataskaitą (metraštį) ir 2017 m. veiklos planą, kai patvirtins Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, paskelbsime direkcijos tinklalapyje www.zemaitijosnp.lt.

 

 

Daiva Abrutė

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėja

Scroll to top