Natura 2000 teritorija „Stalgėnų pievos“ įjungta į Minijos valstybinį ichtiologinį draustinį

2017-08-18 / Žemaitijos NP

Buveinių apsaugai svarbi teritorija  „Stalgėnų pievos“, kodas LTPLU0012, patvirtinta Lietuvos Respublikos  aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 3 d. įsakymu  Nr. D1-654. Pagrindinės šios teritorijos vertybės  buvo Europos Bendrijos  prioritetinė buveinė 6270*Rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos.  Dažniausiai šios buveinės susiformuoja sausose ir vidutinio drėgnumo  rūgščių dirvožemių pievose ar ganyklose, kuriose ilgą laiką ganoma. Minėtoje Natura 2000 teritorijoje be prioritetinės buveinės 6270*Rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos yra nemaži plotai 6430 Eutrofinių aukštųjų žolynų, 6450 Aliuvinių pievų, 6510 Šienaujamų mezofitų pievų fragmentų. Gyvena griežlės, veisiasi  saugomi drugiai juodieji apolonai, baltajuosčiai melsviai, auga baltijinės, raudonosios gegūnės, žalsvažiedės blandys. Prie Minijos upės ties Stalgėnų gyvenviete esančiose pievose nuo nepriklausomybės laikų  buvo bendrai ganomi galvijai. Šiuo metu čia yra daugiau kaip 10 privačių sklypų ir keletas sklypų, kuriems nėra suteikti sklypų numeriai.  Tikrinimo metu  2017 m. rugpjūčio 4 dieną ganėsi dvi atskiros bandos, kuriose matėsi  7  ir 5 galvijai.   Dalis sklypų, kuriuose neganėsi galvijai  buvo nušienauta. Įloma į vakarus ir šiaurę  nuo  viduryje esančio miškelio užpelkėjusi, joje įsikūrę bebrai, kurie nutekantį vandenį pačiu vakariniu pakraščiu nukreipė į  tvenkinį. Iš jo susikaupęs vandens perteklius melioracijos kanalu nuteka į Miniją.  Ši pievų dalis neganoma ir nešienaujama, pradeda želti krūmai, kurie šiauriniame pakraštyje sudaro  jau ištisus sąžalynus.  Sklypų savininkai turėtų   iškirsti krūmus iš jiems priklausančių žemės sklypų, kanalų, tvenkinio pakraščių ir taip  sumažinti bebrų skaičių.

Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d.  nutarimu Nr. 1181 “Dėl Bartuvos, Dubysos, Jūros, Minijos, Šventosios, Veiviržo ir Žeimenos valstybinių ichtiologinių draustinių ribų planų patvirtinimo“ patvirtintos naujos Minijos ichtiologinio draustinio ribos (TAR, 2016-12-01, Nr. 2797). Nutarimo 20 priede pateiktame žemėlapyje matosi, kad į naujai patvirtintą Minijos ichtiologinio draustinio teritoriją patenka visa   Natura 2000 teritorija “Stalgėnų pievos“, kodas LTPLU0012. Minijos ichtiologinio draustinio ribos dabar gerokai skiriasi nuo ankstesnių. Vienur jos yra susiaurintos, kitur, atsižvelgiant į gamtines vertybes, praplėstos.    Veiklą šioje teritorijoje dabar reglamentuoja Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymas,  Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatai, Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos bei Bendrieji  buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai.  Žemės savininkai gali  deklaruoti šioje teritorijoje esančias savo  žemių valdas ir be tiesioginių išmokų dar  gauti kompensacines išmokas pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“.

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė

Marija Jankauskienė

Scroll to top