Marijos Maloningosios koplytėlė Beržore

2020-05-15 / Žemaitijos NP

Gegužė – Švenčiausios Mergelės Marijos mėnuo.

Beržore, centrinėje Gaso aikštėje prie liepos medžio 2009  rugsėjo 16 dieną buvo pakabinta koplytėlė su Marija Maloningąja. Koplytėlė su Marija Maloningąja  padaryta kūrybinės stovyklos metu, pagal G.Jacėnaitės piešinį. Netoli Beržoro, Stirbaitinės miške yra buvus koplytėlė prie medžio su Marijos Maloningosios skulptūra.  Ją praktikos metu, 1956 metų vasarą užfiksavo tuometinė Vilniaus dailės instituto studentė (būsima keramikė) Genovaitė Jacėnaitė (1933-2016).

Koplytėlės su Marijos Maloningosios skulptūra  autorius – tautodailininkas  Vytas Jaugėla. 2009 m.  rugsėjo 20 dieną per Šventojo  Kryžiaus Išaukštinimo atlaidus  koplytėlę pašventino Platelių klebonas Saulius Katkus.

,,Švč. Marija yra išrinkta it saulė teisybės ir meilės, idant sektumėm jos paveizdą. Ana tiktai sugeba kaip reikiant mylėti visus sutvertus daiktus dėl Dievo, o Viešpatį dėl jo paties. Jei kas padėtų ant vogos meilę Švč. Marijos ant vienos, o meilę visų šventųjų ant antros, pasirodytų meilė Švč. Marijos didesnė už visų šventųjų. Meilė jos buvo didesnė už meilę aniolų. Todėl glauskimės prie tos mokytojos meilės, idant žinotumėm, kaip turim mylėti Viešpatį. Lygia dalia kitos dorybės, beje: teisybė, tvirtybė, nusitūrėjimas, čystata, nusižeminimas ir taip toliau, didesnės buvo Švč. Marijoje nekaip kituose šventuose. Taipogi Švenčiausioj Panelėj buvo visos septynios dovanos Dvasios Šv., nes tos priderėjo anai kaipo Motinai Dievo.“

(Motiejus Valančius, „Gyvenimas Švenčiausios Marijos Panos“, Raštai 3, p. 179–181)

Žemaitijos nacionalinio parko Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė   Aldona Kuprelytė

Scroll to top