Korupcijos prevencija

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos norminių teisės aktų ir jų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas tuo atveju, jei rengiamu teisės aktu numatoma reguliuoti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus visuomeninus santykius arba, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje teisės akto projekto rengėjo nuomone, rengiamu teisės aktu numatomas teisinis reguliavimas gali kelti korupcijos riziką.

Teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, atlieka Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus pavedimu (rezoliucija) paskirtas valstybės tarnautojas, kuris nėra projekto rengėjas.

 

 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo ir saugojimo bei veiksmų, gavus neteisėtą atlygį, tvarkos aprašas 

VTEK Rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų

AM rekomendacijos dėl darbuotojų elgesio ir veiksmų, kai jiems siūlomas ar duodamas kyšis

VTEK mokomoji vaizdo medžiaga

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos gautų dovanų registras

Eil.  nr. 

Gavimo data, laikas

 

Davėjo vardas ir pavardė, įmonės pavadinimas (jei žinoma)Gavėjo ir (ar) pranešėjo pareigosKoks atlygis ir aplinkybės: kada, kokiu būdu siūlyti, teikti, palikti daiktai, jų požymiai ir t. t.

Atlikti veiksmai:faktą registravęs už korupcijos prevenciją  atsakingas asmuo, kokių veiksmų imtasi, parengto dokumento data, numeris, fotografija ir t. t.

Pastabos
1.

Asmenis į pareigas priimančio vadovo pareiga yra užtikrinti, kad į pareigas būtų priimti ir tas pareigas eitų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys.  Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5 dalį  prieš skiriant asmenį į atitinkamas pareigas įstaigos vadovas privalo kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą, kad ji surinktų ir pateiktų įstaigos vadovui atitinkamą informaciją apie asmenį. Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš Specialiųjų tyrimų tarnybos.

 

PATVIRTINTA

Žemaitijos nacionalinio parko  direktoriaus

2024 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-14

 

ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT AR TEIKIANT ASMENĮ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.Struktūrinio padalinio pavadinimasPareigybės pavadinimasVadovas skiriantis į pareigas
1.

 

Vadovybė

 

Žemaitijos nacionalinio parko direktorius (skiriant kiekvienai kadencijai)

 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius

 

2.

 

Vadovybė

 

Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus pavaduotojas (skiriant nuolatiniam ar perkeliant laikinam pareigų vykdymui)

 

Žemaitijos nacionalinio parko direktorius

 

3.

 

Kraštovaizdžio apsaugos skyrius

 

Vedėjas (skiriant nuolatiniam ar perkeliant laikinam pareigų vykdymui)

 

Žemaitijos nacionalinio parko direktorius

 

4.

 

Biologinės įvairovės apsaugos skyrius

 

Vedėjas (skiriant nuolatiniam ar perkeliant laikinam pareigų vykdymui)

 

Žemaitijos nacionalinio parko direktorius

 

5.

 

Bendrųjų reikalų skyrius

 

Vedėjas (skiriant nuolatiniam ar perkeliant laikinam pareigų vykdymui)

 

Žemaitijos nacionalinio parko direktorius

 

6.

 

Lankytojų aptarnavimo skyrius

 

Vedėjas (skiriant nuolatiniam ar perkeliant laikinam pareigų vykdymui)

 

Žemaitijos nacionalinio parko direktorius

 

Giedrius Norvaišas, Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus pavaduotojas, įgaliotas vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę Žemaitijos nacionalinio parko direkcijoje; el. p. giedrius.norvaisas@zemaitijosnp.lt, tel. Nr. +370 448 49337+370 698 14302

Scroll to top