Konkursas Kraštotvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti

2017-12-12 / Žemaitijos NP

 

Skelbimo Nr.: 37142

Skelbimo data: 2017-12-12

Konkursą organizuojanti įstaiga: Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Kraštotvarkos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

KRAŠTOTVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kraštotvarkos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 9.

II. PASKIRTIS
4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų (vertybių) apsaugą ir saugomų teritorijų lankymą bei naudojimą Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje, buferinės apsaugos zonoje ir kitose Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai (toliau – Direkcija) priskirtose saugomose teritorijose.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srityse – kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir gamtos apsaugos, saugomų teritorijų kontrolės – funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba technologijos mokslų studijų srities kraštotvarkos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės studijų krypties išsilavinimą (bakalauro arba magistro kvalifikacinis laipsnis);
6.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Aplinkos apsaugos, Saugomų teritorijų, Statybos, Teritorijų planavimo, Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos norminiais dokumentais, Žemaitijos nacionalinio parko nuostatais, Žemaitijos nacionalinio parko (toliau – Parko) apsaugos reglamentu, Direkcijos darbo reglamentu, taip pat kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šias valstybės tarnautojo pareigas, gebėti juos taikyti praktiškai;
6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, interneto naršyklėmis, elektroniniu paštu;
6.4. mokėti dvi iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, saugomos teritorijos tikslus ir uždavinius, būti susipažinusiam su saugoma teritorija, saugomomis vertybėmis;
6.6. gebėti dirbti tiek komandoje, tiek individualiai;
6.7. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, ir gebėti ją vairuoti.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1 dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisės aktus, valstybės ir Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus sprendimus kraštotvarkos, pastatų tvarkymo klausimais;
7.2. pagal kompetenciją derina Direkcijai pateiktas žemės sklypų kadastrinių matavimų bylas;
7.3. pagal kompetenciją rengia kraštovaizdžio kompleksų tvarkymui reikalingus dokumentus bei koordinuoja šių kompleksų tvarkymo darbų vykdymą;
7.4. išduoda pažymas apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus;
7.5. rengia (teikia) išvadas dėl vietovės lygmens specialiojo planavimo dokumentų (žemėtvarkos projektų) derinimo ir dokumentus derina;
7.6. atstovauja Direkciją sprendžiant želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros klausimus Parko teritorijoje, teikia pasiūlymus Direkcijai dėl jos valdomų žemės sklypų želdynų ir želdinių tvarkymo;
7.7. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, raštų, projektus;
7.8. prireikus vykdo kraštovaizdžio monitoringą;
7.9. vykdo valstybinę saugomų teritorijų apsaugos kontrolę Direkcijai priskirtoje teritorijoje, siekiant užtikrinti teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiklą saugomose teritorijose, nustatytų reikalavimų laikymąsi;
7.10. pagal savo veiklos sritį atstovauja Direkciją ir valstybės interesams teismuose;
7.11. vykdo prevencinę veiklą;
7.12. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys nepažeidžia saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo, nustatyto Saugomų teritorijų, Aplinkos apsaugos, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Miškų, Teritorijų planavimo, Statybos bei kituose įstatymuose, Žemaitijos nacionalinio parko nuostatuose, Žemaitijos nacionalinio parko planavimo dokumentuose bei kituose teisės aktuose;
7.13. taiko teisės aktų pažeidėjams nustatytas teisinio poveikio priemones – nustatyta tvarka skiria administracines nuobaudas (įstatymų nustatytais atvejais perduoda medžiagą teisėsaugos institucijoms spręsti klausimą dėl kaltų asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn), o nustatę pažeidimus, kurie nėra jų kompetencijoje, informuoja kitus pareigūnus, vykdančius kontrolę Direkcijai priskirtoje teritorijoje;
7.14. prireikus vertina, skaičiuoja aplinkai padarytą žalą, teikia ją pažeidėjams atlyginti gera valia ar civilinius ieškinius teismams;
7.15. prireikus lydi pažintinių ekskursijų ar žygių dalyvius, supažindina lankytojus ir Parko gyventojus su Direkcijos veikla, saugomais gamtos ir kultūros objektais, augalija ir gyvūnija;
7.16. informuoja Direkcijos darbuotojus apie atitinkamų teisės aktų pasikeitimus, konsultuoja teisiniais klausimais, susijusiais su šiomis pareigomis;
7.17. keičiasi darbine informacija su valstybinėmis institucijomis, aplinkos apsaugos agentūromis, dalyvauja bendruose reiduose;
7.18. tinkamai saugo, apskaito, išrašo jam išduotus saugiuosius, numeruotuosius dokumentų blankus;
7.19. vykdo kitus direktoriaus ir Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai Skyriaus vedėjui.

Susipažinau
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)
(Data)

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: išsilavinimą, užsienio kalbų mokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas; vairuotojo pažymėjimo kopiją;

Išsamesnė informacija apie konkursą: 8-448-49-337, znp@zemaitijosnp.lt.

Scroll to top