Keičiasi specialiųjų reikalavimų išdavimo procedūros

2017-01-10 / Žemaitijos NP

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Statybos įstatymas, kuriame įtvirtinta specialiųjų reikalavimų išdavimo tvarka. Statytojams sutrumpėja kelias gauti specialiuosius architektūros, paveldosaugos, saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus statinio projektui rengti.

Iki šiol specialiuosius reikalavimus išduodavo trys atskiros institucijos: architektūros – savivaldybės administracija, paveldosaugos – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos – saugomos teritorijos direkcija. Įsigaliojusiame Statybos įstatyme numatyta, kad visus šiuos specialiuosius reikalavimus išdavinės viena institucija – savivaldybės administracija. Be to, nustatyta, per kiek laiko specialieji reikalavimai turi būti išduoti ir kaip sprendžiami dėl jų išdavimo kilę ginčai.

Naujovė – specialieji reikalavimai nebus privalomi. Statytojas arba statinio projektuotojas spręs, ar konkrečiam statiniui jų reikia. Tačiau statybą leidžiančiam dokumentui gauti teikiamas statinio projektas turės atitikti specialiųjų reikalavimų (kai statytojo pageidavimu jie buvo išduoti) išdavimo dieną galiojusių įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Praėjus penkeriems metams nuo specialiųjų reikalavimų išdavimo ir kai jie nebuvo išduoti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti teikiamas statinio projektas turės atitikti teisės aktų reikalavimus, galiojusius tą dieną, kai buvo pateiktas prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą ir priimtas.

Atsižvelgiant į tai, parengtas Statybos įstatymo nuostatas detalizuojantis aplinkos ministro įsakymas, kuriuo patvirtintas Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas, prašymo, specialiųjų reikalavimų formos, komisijos pavyzdiniai nuostatai.

Atkreiptinas dėmesys, kad dabar statytojas, pageidaujantis gauti specialiuosius reikalavimus – specialiųjų architektūros, paveldosaugos ir saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų rinkinį, turės savivaldybės administracijai tiesiogiai teikti nustatytos formos prašymą ir kitus privalomus dokumentus. Modernizavus informacinę sistemą „Infostatyba“, prašymą pateikti ir gauti specialiuosius reikalavimus bus galima ir nuotoliniu būdu.

Statybos įstatyme numatyta, kad ginčui dėl specialiųjų reikalavimų išdavimo nagrinėti savivaldybė turės iš specialiuosius reikalavimus išduodančių institucijų sudaryti komisiją, kurios pavyzdiniai nuostatai išdėstyti minėto tvarkos aprašo 6 priede. Vadovaudamasi komisijos pavyzdiniais nuostatais, savivaldybės administracija turės parengti ginčams nagrinėti sudarytos komisijos nuostatus.


Informacija Aplinkos ministerijos Komunikacijos skyriaus

Scroll to top