Keičiamas natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemėlapis

2024-05-04 / Žemaitijos NP

Informuojame, kad parengėme natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių, patvirtintų Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (VSTT) direktoriaus 2023 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V-93, pakeitimus (įsakymo projektas).

Žemėlapių pakeitimai viešinami:

  • https://biomon.lt/szns (sklypą galite surasti paieškos laukelyje įvedę sklypo unikalų numerį; pakeitimai pažymėti atitinkamais sutartiniais ženklais. Naudojimosi žemėlapiu instrukcija pateikta kairėje žemėlapio pusėje, reikia spustelti mygtuką „Išsamiau„),
  • www.geoportal.lt/map duomenų rinkinyje Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijos, kuriose nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
  • Informaciniai pranešimai apie įsakymo pakeitimo projektą skelbiami ir rajonų laikraščiuose.

Šiuo metu viešiname tik įsakymo pakeitimą. Jį patvirtinsime ne anksčiau kaip po 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo. Žemėlapius keičiame savo iniciatyva pagal nustatytas pagrįstas aplinkybes, informaciją apie sunaikintas natūralias pievas ir ganyklas, kt. Žemėlapiai rengiami ar keičiami vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu ir žemėlapių rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašu. Patvirtinti žemėlapių pakeitimai bus perduoti Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui. Jis patikslins Nekilnojamojo turto registro duomenis.

Tvirtinamu žemėlapių pakeitimu nenustatomos naujos natūralios pievos ir ganyklos, pelkės ir šaltinynai. Juo tik atsisakoma kai kurių anksčiau nustatytų teritorijų arba koreguojamos jų ribos.

Primename, kad žemėlapių tikslinimas neturi galutinio termino. Tai nuolatinis procesas vykstantis atsižvelgiant į kintančias gamtines aplinkybes. Mat natūralios pievos ir ganyklos, pelkės ir šaltinynai susiformuoja, kinta ir išnyksta arba keičiasi jų ribos. Kinta ir teisinis reglamentavimas.

Žemės sklypų savininkai arba jiems pagal įgaliojimą atstovaujantys fiziniai ar juridiniai asmenys ir toliau galės teikti argumentuotus prašymus dėl patvirtintų pelkių ir šaltinynų, natūralių pievų ir ganyklų žemėlapių tikslinimo. Prašyme turėtų būti nurodytas žemės sklypų, patenkančių į koreguotinas arba įtrauktinas teritorijas, unikalus numeris, atstovavimo pobūdis (nuosavybės teisė arba atstovavimas pagal įgaliojimą), išdėstyti argumentai, kodėl reikėtų keisti, tikslinti žemėlapį. Su prašymu keisti žemėlapius turi būti pateikta planinė medžiaga apie pelkių ir šaltinynų teritoriją ir (ar) natūralių pievų ir ganyklų ribas (situacijos brėžinys su vietovėje kartografuotomis faktinėmis žemės naudmenomis ir jų plotais). Taip pat gali būti pridėta papildoma medžiaga (vietovės ir augalinės dangos nuotraukos, planavimo dokumentai, teismo nutartys ir kt.), galinti padėti VSTT priimti vienokį ar kitokį sprendimą. (Prašymo forma).

Prašymai dėl žemėlapių tikslinimo gali būti teikiami VSTT registruotu laišku (Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius) arba el. paštu vstt@vstt.lt. Konsultacijos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų klausimais teikiamos tel. +370 620 87952 bei el. paštu szns@vstt.lt

Papildomos informacijos apie natūralias pievas ir ganyklas, pelkes ir šaltinynus galite rasti svetainėje: https://vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/specialiosios-zemes-naudojimo-salygos

Primename, kad:

  • Natūralias pievas ir ganyklas neleidžiama suarti, sausinti arba kitaip keisti jų žolynų būklę ir sudėtį, užsodinti želdiniais ar įveisti mišką. Tačiau jose nedraudžiama ir netgi rekomenduojama reguliariai šienauti ir/ar ganyti, šalinti ar retinti sumedėjusią augaliją. Šiuo atveju būtina išsaugoti gamtos paveldo objektus, saugotinus želdinius. Svarbu išsaugoti Europos Bendrijos svarbos buveines 6530 Miškapieves ir 9070 Medžiais apaugusias ganyklas. Šalis yra įsipareigojusi išsaugoti šias buveines, palaikyti gerą jų būklę. Natūralių pievų ir ganyklų nedraudžiama aptverti. Ganydami gyvulius ir šienaudami vadovaukitės ekstensyvaus daugiamečių pievų tvarkymo reikalavimais. Daugiau informacijos apie natūralių pievų priežiūros gerąją praktiką rasite VSTT skelbtame pranešime.
  • Pelkėse ir šaltinynuose pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 102 str. neleidžiama:

1) sausinti teritorijos, keisti šaltinynų ir (ar) jų grupių hidrologinį režimą, ardyti pelkių ir apypelkių augalinę dangą, išskyrus atvejus, kai Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta tvarka atlikus poveikio aplinkai vertinimą priimamas sprendimas pritarti planuojamai ūkinei veiklai;

2) pelkes ir šaltinynus paversti ariama žeme ir (ar) miško naudmenomis, užsodinti želdiniais;

3) pelkes ir šaltinynus paversti paviršiniais vandens telkiniais, bet leidžiama žemės sklype įrengti vieną, ne didesnį kaip 0,1 ha ploto dirbtinį nepratekamą paviršinį vandens telkinį.

Pelkėse ir šaltinynuose galima šienauti ir šalinti ar retinti medžių grupes ir krūmus, jei nesuardoma pelkių ir apypelkių augalinė danga, o ypač jei tokia veikla atitinka saugomų rūšių ir/ar buveinių apsaugos tikslus, taip pat kai atlikus poveikio aplinkai vertinimą priimamas sprendimas pritarti planuojamai ūkinei veiklai. Šalinant sumedėjusią augaliją būtina išsaugoti gamtos paveldo objektus ir saugotinus želdinius.

Tiek natūraliose pievose ir ganyklose, tiek pelkėse ir šaltinynuose galima deklaruoti žemės ūkio veiklą, atitinkančią specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, ir gauti atitinkamas išmokas. Be to, tinkamuose plotuose gali būti ūkininkaujama laikantis ekologinių sistemų reikalavimų. Daugiau informacijos šia tema rasite Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėse (https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/tiesiogine-parama/tiesiogines-ismokos-ekologines-sistemos-ekoschemos-2023-2027-m/https://www.paramakaimui.lt/).

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos informacija 

Scroll to top