Justino Mikučio takais

2023-09-27 / Žemaitijos NP

2023 m. rugsėjo 16 dieną žygeiviai susirinkę Beržore  patraukė  filosofo, mąstytojo Justino Mikučio (1922-1988) takais. Pirmasis sustojimas – koplytstulpis su Šv. Justinu, sukurtas 2016 m. Justinui Mikučiui atminti prie kelio Plateliai-Plungė, netoli Babrungėnų malūno. Koplytstulpis pastatytas ant Babrungėnų ir Grigaičių kaimų ribos, netoliese buvo įsikūrusi Grigaičių pradžios mokykla. Koplytstulpio autorius Antanas Vaškys, kryžių saulutę nukalė Virgilijus Mikuckis. Koplytstulpį fundavo Žemaitijos nacionalinio parko direkcija. 2017 m. sausio 5 d.  koplytstulpį pašventino Platelių klebonas Rimvydas Marozas. Kitas sustojimas – Grigaičių pradinė mokykla (buv. ūkininkų Butkų troboje), kurioje mokytojavo nuo 1943 m. gruodžio  mėn. 1945 m. gruodį čia buvo suimtas, nuteistas  ir 1946 metais ištremptas į Uchtos lagerį. 1951 m. perkeltas į Vorkutos lagerį Komijos respublikoje. 1956 m. reabilituotas, grįžo į Lietuvą ir palaipsniui tapo neprisitaikiusios kultūros simboliu, padariusiu įtaką ne tik sovietinės Lietuvos kultūrininkams, bet ir Maskvos, Peterburgo  disidentams.  

Pietavome Stirbaičių kaimo pakraštyje, sodyboje ant kalnelio (,,rojaus kampelis”) pas svetingus Ziną ir Bronių Jokšus. Pailsėję patraukėme per Stirbaičių kaimo kalvotus laukus. Kaimo viduryje buvusioje Komorų sodyboje taip pat buvo mokykla. Čia, Justinas Mikutis, eidamas iš Grigaičių mokyklos namo į Šateikių Rūdaičius, užsukdavo sušilti į Stirbaičių pradžios mokyklą, kur  mokytojavo Stanislava Andriuškaitė (2017-2009).  Pirmas Justino klausimas, o kartu ir pasisveikinimas buvo: ,,Kas krikščioniškesnio?” Toliau kelias per miškus vedė į Bladžinauskų sodybą. Joje gyveno Justino Mikučio pusbrolis Adomas Bladžinauskas. Šioje sodyboje buvo ir maža trobelė, kurioje gyveno Justino Mikučio tetos Domicėlė Mikutytė-Bladžinauskienė ir Kazimiera Mikutytė. Justino Mikučio tėvams mirus, pas Domicėlę ir Kazimierą vasaromis apsistodavo Justinas. Paskutinis kelionės taškas – Šateikių Rūdaičių atokiame pakraštyje mąstytojo Justino Mikučio gimtinė. Pastatų sodyboje jau  nėra, čia gyventus žmones mena tvenkinys, šulinys, trobos, tvartų pamatai, senos obelys, klevai…

Žygis Justinui Mikučiui atminti buvo Žemaitijos nacionalinio parko projekto  „Mąstytojas Justinas Mikutis (1922-1988)“ renginys. Rėmėjas – Plungės rajono savivaldybė.

Žemaitijos nacionalinio parko Gamtos ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Kuprelytė

Scroll to top