Įsteigtas naujas draustinis

2015-10-19 / Žemaitijos NP

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 metų balandžio 15 dienos nutarimu Nr. 387 įsteigė Vainaičių tyro valstybinį telmologinį draustinį ir patvirtino jo nuostatus.

Draustinis įteisintas buvusios „Natura 2000“ teritorijos „Vainaičių tyras (Stalgo pelkė)“, kodas LTPLU0014, plotas 150,11 hektaro, pagrindu. Ši Stalgėnų seniūnijoje esanti saugoma teritorija beveik visa patenka į Telšių miškų urėdijos Plungės girininkiją ir yra Jerubaičių miško pačiame pietiniame pakraštyje. Apie 2,7 ha draustinio pakliūva į dviejų privačių asmenų miško valdas. Vainaičių tyras yra dviejų upių – Minijos ir Sausdravo – santakoje. Nuo tyro vidurio iki piečiau jo tekančios Minijos upės tiesia linija – vienas kilometras. Toks pats atstumas yra iki šiauriau tekančio Sausdravo. Aukštapelkė iš šiaurės pusės ribojasi su miškais, iš vakarų, pietų ir pietryčių pusės ją supa pievos ir ganyklos.

Draustinio steigimo tikslai – išsaugoti vertingą Vainaičių tyro ekosistemą, siekiant išlaikyti teritorijoje randamas saugomas gyvūnų, grybų ir augalų rūšis, saugomą augalų bendriją, Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, ir užtikrinti palankią jų apsaugos būklę. Čia saugomas tik kai kuriose didesnėse Vakarų Lietuvos aukštapelkėse išlikęs poledynmečio reliktas kupstinė kūlingė, Europos Bendrijos svarbos buveinės – aktyvios aukštapelkės, pelkiniai miškai, Vakarų taiga su būdingomis toms buveinėms rūšimis ir gamtiniais bruožais.

Draustinyje draudžiama:

a) keisti hidrologinį režimą, išskyrus natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo priemones arba draustinio planavimo dokumentuose, saugomų rūšių apsaugos veiksmų planuose numatytas priemones;

2) aktyvių aukštapelkių buveinėse vykdyti veiklą, kuri pažeistų durpių klodą, terštų pelkę ir jos aplinką;

3) Vakarų taigos ir pelkinių miškų buveinėse šalinti susidarančią negyvą medieną, vykdyti miško kirtimus, išskyrus specialiuosius kirtimus, siekiant sukurti įvairiaamžį, būdingos rūšinės sudėties ir vertikaliosios struktūros medyną.

Saugomų rūšių, augalų bendrijų ir natūralių buveinių palankiai apsaugos būklei užtikrinti skatinama įgyvendinti gamtotvarkos plane ar kitame draustinio strateginio planavimo dokumente, taip pat saugomų rūšių apsaugos veiksmų planuose numatytas saugomų rūšių ir natūralių buveinių apsaugos priemones. Draustinio apsaugą ir tvarkymą pagal kompetenciją organizuoja Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, būklę tikrina, valstybinę monitoringo programą vykdo Žemaitijos nacionalinio parko direkcija. Gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę pagal kompetenciją vykdo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, valstybiniai miškų pareigūnai.

 

Gamtos skyriaus vedėja Marija Jankauskienė

Scroll to top