Išretintos pakrantės atvers Platelių ežero platybes

2017-12-15 / Žemaitijos NP

Platelių ežeras  yra viena iš didžiausių   gamtinių vertybių  Žemaitijoje. Apipintas legendomis, apdainuotas  ir išgarsintas žymių rašytojų,  keliautojų, mokslo žmonių. Tai  Žemaitijos nacionalinio parko gamtinė širdis, išskirtinė šio krašto vertė.

Platelių ežero išsaugojimui skiriamas didelis dėmesys. 2016 m. gruodžio 16 d. Aplinkos ministro  įsakymu Nr. D1-893 patvirtintas „Platelių ežero gamtotvarkos planas“. Minėtą strateginio planavimo dokumentą Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos užsakymu parengė VšĮ „Gamtos paveldo fondas“. Gamtotvarkos plane per 10 metų  numatyta visa eilė darbų. Dalis iš jų jau vykdoma.  Nendrynų užimamų plotų ir iš jų susidarančios biomasės mažinimas   pradėtas 2017 metų vasaros pabaigoje. Iš viso 2017 metais išpjauta 7,1 ha nendrynų, biomasė ištraukta į krantą ir išgabenta. Vienur nendrynai pjauti ištisai, kitur – penkių metrų pločio  juostomis. Ištisiniuose  nendrynuose išpjaunant  juostas, pagerėja vandens paukščių gyvenimo sąlygos. Antys, kragai,  laukiai,  nendrinės, ilgasnapės  vištelės vengia ištisinių  didelių tankių nendrynų, jos mėgsta gyventi vandens ir nendryno sandūroje, kur greit galima pasislėpti ir lengva į  atvirą vandenį patekti.  Be to, tankiuose nendrynuose išpjovus įstrižas juostas  pagerėja vėjų prapučiamumas, padidėja bangavimas ir galimybė  į krantą su bangų mūša išmesti ties nendryno pakraščiu susikaupusią plūduriuojančią biomasę.  Mokslininkai yra paskaičiavę, kad nupjovus 1 ha nendryno ir  biomasę išgabenus,  iš ežero yra pašalinama vidutiniškai:  25 kg  fosforo (P)  bei  55,0 kg azoto (N). Taigi  nupjovus 7  ha  per metus pašalinta apie 175 kg  P ir 385, 0 kg N.   Be to paskaičiuota, kad  Platelių ežero  vidutinio tankumo  nendrynai sudaro apie 2,0 kg/ m²  biomasės,  taigi išpjovus 70000 kvadratinių metrų buvo pašalinta  apie 140000 kg biomasės.

Šiuo metu Platelių ežero pakrantėse, 10-20 metrų pločio juostoje, valstybinėje miškų žemėje,  pjaunami baltalksniai, juodalksniai ir kiti menkaverčiai krūmai bei medžiai. Iki 2018 metų kovo 15 dienos turi būti iškirsta 11,4 ha alksnynų pakrantėse bei apie kai kurias ežero salas.  Paliekami  spygliuočiai medžiai, vertingi   kiti medžiai bei stuobriai.  Kodėl kertami alksniai bei kiti menkaverčiai medžiai ir  krūmai?  Tose vietose kur prie pat vandens įsivyravo ištisiniai alksnynai, pakrantėje pradėjo formuotis stori medžio nuokritų sąnašynai, suvešėjo nendrynai. Mokslininkai yra paskaičiavę, kad į  vandens telkinio priekrantės seklumos 1  kvadratinį metrą su lapuočių medžių  nuokritomis  (lapais, šakomis, kt.)  kasmet vidutiniškai patenka 432 g anglies, 6,75 g azoto ir 0,11 g fosforo. Nendrynuose rudenį sukaupiamo fosforo kiekis gali siekti net iki 25 g/ m²,  o iš jo teoriškai gali išsivystyti  fitoplanktono biomasė net 6250 mg/l vandens (G. Jankevičiūtė).   Savaiminis vandens apsivalymas vyksta tik esant fitoplanktono biomasei mažesnei nei 5 mg/l (A.Volskis), todėl  nendrių ar kitos viršvandenės augmenijos atitvertoje priekrantėje šiltuoju metų laiku pastebimas gausus „žydėjimas“,  vietoj maurabragių įsivyrauja gleives primenantys žaliamauriai, augalijos liekanos nesuyra, prasideda  dumblėjimo ir puvimo procesai.  Apibendrinant galima pasakyti, kad viena iš vandens telkinių eutrofikavimosi priežasčių – ištisinis pakrančių užaugimas labiausiai azotą kaupiančiais juodalksniais, baltalksniais  bei, kaip pasekmė, priekrantėse pradedantys gausiai augti nendrynai, kitų vandens augalų sąžalynai. Be to  ištisinės alksnių juostos, nendrynai  stabdo vyraujančius pietvakarinius vėjus, mažina bangų mūšą, todėl krantan neišmetama vandenin patekusi  biomasė.

Prie Platelių ežero būklės gerinimo, iškertant arba išretinant  pakrantėse augančius juodalksnius bei baltalksnius kviečiame prisidėti gyventojus, kurių žemės sklypai ribojasi su ežeru ir pakrantėje auga juodalksniai, baltalksniai. Kadangi gamtotvarkos plane numatyti kirtimai yra Platelių ežero  pakrantės apsaugos juostoje, prieš planuojant kirtimus miškų žemės sklypuose, būtina pakoreguoti miškotvarkos projektą ir gauti leidimą kirtimui iš Valstybinės miškų tarnybos Klaipėdos poskyrio Plungės skyriaus. Jei planuojama kirsti ne miško žemėje, turi būti gautas leidimas iš Plungės savivaldybės  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos.

Tikimės, kad žiema sukaustys žemę bei  ežerą ir menkaverčių krūmų bei medžių kirtimas iki paukščių sugrįžimo bus sėkmingai užbaigtas,  Nendrių  bei alksnių, vėliau  jų atžalų  šalinimas iš ežero pakrančių bei kai kurių pelkių tęsis iki 2019 metų spalio 1 dienos.

Marija Jankauskienė

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė

Aut. nuotraukose:

  1. Mechanizuotai ištraukiami pakrantėje iškirsti medžiai.
  2. Į atvirą pakrantę išskalauti  alksnių lapai, šakelės.
Scroll to top