Informacija miškų savininkams planuojantiems vykdyti miško kirtimus

2024-03-01 / Žemaitijos NP

Nuo 2024 m. kovo 4 d. įsigalioja 2024 m. vasario 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-59 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šiuo įsakymu yra apibrėžiama, kada planuojant miško kirtimus reikalinga išvada dėl  numatomų vykdyti miško kirtimų poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura2000“ teritorijoms reikšmingumo ir kokia jos gavimo tvarka.

Kai miško kirtimus planuojama vykdyti „Natura2000“ teritorijose ar jų artimoje aplinkoje, jos poveikio „Natura2000“ teritorijoms reikšmingumas nustatomas:

Kreipiantis leidimo kirsti mišką – per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (toliau – ALIS) pareiškėjas, naudodamas ALIS funkcionalumus, užpildo „Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo ( toliau -Tvarkos aprašas)“ 5 priedo I dalį. Saugomų teritorijų direkcija per 10 darbo dienų priima išvadą dėl numatomų vykdyti miško kirtimų poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura2000“ teritorijoms reikšmingumo.

Reikšmingumo nustatyti ir šio priedo teikti neprivaloma, kai yra galiojanti išvada dėl numatomų vykdyti miško kirtimų poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura2000“ teritorijoms reikšmingumo, kurioje nurodyta, kad poveikis „Natura2000“ teritorijai nebus reikšmingas, arba numatoma vykdyti:

1. specialiuosius biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus, skirtus saugomų rūšių ir (ar) Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių gerai apsaugos būklei išsaugoti ir atkurti;

2. sanitarinius miško kirtimus, kuriais kertamos tik žalių eglių vėjavartos, vėjalaužos, snieglaužos, labai pažeistos eglės iki medžių liemenų pavojingų kenkėjų apsigyvenimo jose, eglės su medžių liemenų pavojingais kenkėjais iki pirmųjų lėliukių susiformavimo;

3. ugdomuosius miško kirtimus;

4. pavojų keliančių medžių kirtimą.

Prieš teikiant tvirtinti vidinės miškotvarkos projektą. Kai teikiamas vidinės miškotvarkos projektas, kuriame Europos ekologinio tinklo „Natura2000“ teritorijose ir jų artimoje aplinkoje detalizuotos miškų ūkio veiklos, kurioms vykdyti išduodami leidimai, organizatorius (užsakovas) kreipiasi į Direkciją dėl išvados ir pateikia informaciją užpildydamas Tvarkos aprašo 5 priedo I dalį. Reikšmingumo nustatyti ir šio priedo pildyti neprivaloma, jeigu vidinės miškotvarkos projektu projektuojamos miško ūkinės veiklos, kurioms vykdyti nereikalingi leidimai, ir (ar) projektuojamos ar patikslinamos saugomų rūšių ar Europos Bendrijos svarbos buveinių apsaugos ir (ar) tvarkymo priemonės, reikalingos Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos apsaugai valdyti, arba tik nustatomi kompensacijai, išmokamai pagal Saugomų teritorijų įstatymą, apskaičiuoti reikalingi dydžiai. Direkcija per 15 darbo dienų nuo minėto priedo pateikimo datos užpildo Tvarkos aprašo 5 priedo II dalį ir priima išvadą.

Kai teikiamas miškotvarkos projektas, kuriame Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose ir jų artimoje aplinkoje nedetalizuotos miškų ūkio veiklos, organizatorius (užsakovas) kreipiasi į VSTT dėl išvados ir pateikia užpildytą Tvarkos aprašo 1 priedo bendrąją ir A dalis. Tokį prašymą VSTT nagrinėja ir išvadą rengia Tvarkos aprašo 25–27 punktuose nustatyta tvarka.

Teikiant prašymą dėl miško įveisimo privačioje ne miško žemėje, kai mišką ketinama įveisti 10 ha ir mažesniame plote, saugomų teritorijų direkcijos, gavusios prašymą iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos, pagal Miško įveisimo privačioje ne miško žemėje tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 „Dėl Miško įveisimo privačioje ne miško žemėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, per 10 darbo dienų užpildo Tvarkos aprašo 5 priedo II dalį ir priima išvadą.“

Primename, kad pareiškėjui ALIS sistemoje reikia užpildyti tik pirmąją  Formos dalį.

Pateikiame 5 priedo 1 dalies pavyzdį  su komentarais, kaip ją teisingai užpildyti.

Planuojamos miškų ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo forma

I DALIS

1. Planuojamos miško ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas pavardė, telefonas, el. paštas:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Ar kartu su šia forma per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (toliau – ALIS) teikiamas (-mi) prašymas (-ai) išduoti leidimą (-us) kirsti mišką?                        Taip        Ne 

3. Jei pažymėjote Taip, nurodykite ALIS prašymo (-mų) numerį (-ius). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Jei pažymėjote Ne, nurodykite miškų ūkinės veiklos pavadinimą, trumpą apibūdinimą (laisva forma), pridėkite skaitmeninius projektuojamos veiklos dokumentus.

(Čia reikia nurodyti miško valdą, jos kadastro nr. , girininkiją, kvartalus, sklypus, kuriuose numatomi kirtimai. Numatomų kirtimų rūšis bei plotus. Numatoma medienos sandėliavimo vieta, pridedami dokumentai)………………………………………………………………………

5. Priemonių reikšmingam neigiamam poveikiui išvengti taikymas (laisva forma):

(Galima įrašyti įvairias priemonės pvz. miškas nebus kertamas nuo kovo 1 iki rugpjūčio 1d. ; Miško ištraukimas bus vykdomas esamais keliais; Ištraukimas nebus vykdomas per ES buveines; Mediena bus sandėliuojama ne ES buveinių  teritorijoje; Bus saugoma miško paklotė; Kirtimo metu paliekama daugiau medžių; Kirtimo metu nebus naudojama sunkioji technika ir kitas  planuojamas taikyti priemones)………………………………..

6. Jei atliekamas miško įveisimo privačioje ne miško žemėje, kai mišką ketinama įveisti 10 ha ir mažesniame plote, reikšmingumo nustatymas, nurodykite Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos rašto, kuriuo kreiptasi į saugomos teritorijos direkciją dėl pritarimo sprendimui dėl miško įveisimo, datą ir numerį.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Planuojamos miško ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) parašas ir pasirašymo data.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Scroll to top