Atšauktas konkursas į Kraštotvarkos skyriaus vedėjo pareigas

2016-10-10 / Žemaitijos NP

Vadovaujantis Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 (aktualia redakcija), 24 punkto nuostatomis, vykdant Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavedimą, nurodytą 2016 m. spalio 5 d. rašte Nr. (5) – V3-1479 (2.9) „Dėl pareigybių skaičiaus sumažinimo“, atsižvelgiant į tai, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 5 procentais turi būti sumažintas Vyriausybės nustatytas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės piniginių fondų skaičius, a t š a u k t a s  konkursas į Kraštotvarkos skyriaus vedėjo  pareigas, nes Direkcija gavo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus nurodymą nesteigti naujų pareigybių ir nepriimti darbuotojų į laisvas pareigybes kol nebus pasirašyta aplinkos ministro įsakymo nauja redakcija, nustatanti didžiausią leistiną pareigybių skaičių aplinkos ministro valdymo sritims priskirtose įstaigose.

Scroll to top