Atkurtos saugomos pievų buveinės Gandingos kraštovaizdžio draustinyje

2019-11-04 / Žemaitijos NP

Gandingos valstybinis  kraštovaizdžio draustinis  įteisintas 1992 metais, siekiant išsaugoti raiškų Babrungo upės slėnio kraštovaizdį su Gandingos piliakalniu, kitais archeologijos objektais. Šis valstybinis draustinis priskirtas Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai būklės tikrinimui, monitoringo vykdymui.

Lietuvoje   tai yra vienintelė saugoma teritorija, turinti net 5 piliakalnius palyginti nedideliame plote.  Gandingos kraštovaizdžio draustinio teritorija (plotas 255 ha), sutampa su Europos Bendrijos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorija „Gandingos apylinkės”, kurios kodas LTPLU0013. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-317 Natura 2000 teritorijai „Gandingos apylinkės“ yra nustatyta visa eilė apsaugos tikslų, iš kurių  šiuo metu bene svarbiausios – išsaugoti natūralių pievų buveines 5,9 ha plote, nes jos sparčiai užželia.

Ekologijos klubas „Liepija”, bendradarbiaudamas su Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, šių metų pradžioje pateikė paraišką Plungės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšoms gauti, siekdamas išsaugoti Gandingos kraštovaizdžio draustinio patrauklumą lankytojams, Europos Bendrijos saugomas buveines bei biologinę įvairovę. Iš minėtos programos buvo skirta 1200 eurų, kuriuos panaudojome 3 ha natūralių, Europos Bendrijos mastu saugomų pievų buveinių „6510, Šienaujamos mezofitų pievos” bei „6210*, Stepinės pievos” atkūrimui Gondingos piliakalnio šlaituose ir jų prieigose.

Menkaverčių krūmų bei medžių iškirtimo, pievų nušienavimo ir susidariusios biomasės pašalinimo darbus atliko viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi asociacija “Gondingos bičiuliai”, vadovaujama Raimondo Dovilčio. Tvarkymo plotuose dar liko krūvose sukrauti menkaverčiai krūmai bei medžiai, kurie bus išgabenti atsiradus įšalui.

Apžiūrėdami būsimus darbus kartu su minėtos asociacijos pirmininku Raimondu Dovilčiu bei atstovu Stanislovu Jankausku, sužinojome daug naujo apie šį gamtinį-istorinį kompleksą. Ne tik sužinojome, bet ir buvome ypatingai sužavėti šių žmonių užsidegimu išsaugoti, pritaikyti lankymui šią unikalią vietovę, esančią visai arti Plungės miesto bei šalia kelio Plungė-Klaipėda. Kiek čia šiemet suorganizuota talkų, kiek sukviesta savanorių tvarkant priegas prie Varkalių-Nausodžio-Gondingos piliakalnių. Parengtas bei Plungės Vietos veiklos grupei pateiktas projektas veiklos sričiai „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose”. Tikimės, kad nevyriausybinių organizacijų noras atgaivinti gamtinį-istorinį kompleksą ir toliau bus remiamas valstybinių institucijų, nes Gondingos valstybinio kraštovaizdžio draustinio bei jame esančios istorinės ir gamtinės įvairovės išsaugojimas ir pritaikymas pažintiniam turizmui yra Lietuvos respublikos  bei Plungės rajono savivaldybės  strateginiuose planuose,

Marija Jankauskienė
Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus ekologė

Scroll to top