Administracinė informacija
  • Raštinės administratorė Sigita Kvederienė (už asmenų prašymų registravimą, perdavimą juos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, terminų bei nagrinėjimo eigos sekimą, asmens pageidavimu jo informavimą apie prašymo nagrinėjimo eigą, įteikimą ar išsiuntimą asmenims atsakymus, prašymų persiuntimą)
  • Direktorius Ramūnas Lydis, jam nesant – direktoriaus pavaduotojas Giedrius Norvaišas, jam nesant — valstybės tarnautoją, laikinai pavaduojantį direktorių, – už asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą;

Pirmadieniais – ketvirtadieniais:

8.00 – 17.00 val.;

Penktadieniais:

8.00 – 15.45 val.

Pietų pertrauka:

12.00 – 12.45 val.

Adresas: Didžioji g. 10 (II aukštas), Plateliai, LT 90420, Plungės r.

Tel., faksas +370 448 49 337

El. paštas: znp@zemaitijosnp.lt

Įmonės kodas: 191440964, PVM mokėtojo kodas LT914409610

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

  1. MAŽOS VERTĖS SKELBIAMO PIRKIMO, VYKDOMO CVP IS PRIEMONĖMIS,  „PIEVŲ IR PELKIŲ ŠIENAVIMAS NATURA 2000 TERITORIJOJE ,,ŽEMAITIJOS NACIONALINIS PARKAS“ (iš AARP lėšų)“ PIRKIMO SĄLYGOS  (nuoroda į CVP IS 347073)
  2. MAŽOS VERTĖS SKELBIAMO PIRKIMO, VYKDOMO CVP IS PRIEMONĖMIS, PROJEKTO „BEST PRACTISE IN TOURISM DEVELOPMENT, MARKETING AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF ATTRACTIVE HARDWOODS“ (DARNUS KIETŲJŲ LAPUOČIŲ MIŠKŲ VALDYMAS – DARNAUS TURIZMO VYSTYMO PRAKTIKA), AKRONIMAS – “ATTRACTIVE HARDWOODS” (PATRAUKLUS KIETŲJŲ LAPUOČIŲ MIŠKAS) TURIZMO INFORMACINIŲ TERMINALŲ SUKŪRIMO PASLAUGOS PIRKIMO SĄLYGOS  (nuoroda į CVP IS  348340);
  3. MAŽOS VERTĖS SKELBIAMAS PIRKIMAS, VYKDOMAS CVP IS PRIEMONĖMIS, FILMO APIE NACIONALINĮ PARKĄ KŪRIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS (nuoroda į CVP IS 351092);
  4. MAŽOS VERTĖS SKELBIAMOS APKLAUSOS PIRKIMO, VYKDOMO CVP IS PRIEMONĖMIS, PROJEKTO „BUVUSIO KARINIO MIESTELIO, ESANČIO ŠILINĖS G. 4, PLOKŠČIŲ K. PLATELIŲ SEN., PLUNGĖS R. SAV., NUGRIOVIMAS“ GRIOVIMO RANGOS DARBAI PIRKIMO SĄLYGOS  (nuoroda į CVP IS 351645);
  5. MAŽOS VERTĖS SKELBIAMOS APKLAUSOS PIRKIMO, VYKDOMO CVP IS PRIEMONĖMIS, PLATELIŲ EŽERO APŽVALGOS AIKŠTELĖS (Ežero g. 35, Platelių  k., Platelių sen., Plungės r. sav.) SUTVARKYMO DARBAI PIRKIMO SĄLYGOS (nuoroda į CVP IS 339156)

1.SKELBIMAS apie mažos vertės PIRKIMĄ „METALINIŲ ĮRANKIŲ PROJEKTUI „PLATELIŲ DVARO SODYBOS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO PLĖTRA“ (NR. 20AM-KE-15-1-05846-PR001)“. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS interneto adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. (nuroda į CVP IS 305404; pirkimo Nr. 294750:1).

2.SKELBIMAS apie mažos vertės PIRKIMĄ „ĮVAIRŪS BALDAI PROJEKTUI „PLATELIŲ DVARO SODYBOS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO PLĖTRA“ (NR. 20AM-KE-15-1-05846-PR001)“. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS interneto adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. (nuroda į CVP IS 291352).

3.SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ PIRKIMĄ „Technikos šienavimui, biomasės surinkimui ir pargabenimui komplekto pirkimas“. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS interneto adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pirkimo sąlygos.

4. Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir numatomą sudaryti sutartį pirkime „Siberijos ir Šeirės pelkių šienavimas Natura 2000 teritorijoje „Žemaitijos nacionalinis parkas““. Daugiau informacijos

5. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA „Siberijos ir Šeirės pelkių šienavimas Natura 2000 teritorijoje „Žemaitijos nacionalinis parkas“ techninė specifikacija. Priedai: bendra schema, Siberijos pelkė ir Šeirės pelkė.

6. SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ PIRKIMĄ „Menkaverčių krūmų bei medžių kirtimas (Žemaitijos NP ir Reiskių TD), atžąlų bei žolinės augmenijos šienavimas (Žemaitijos nacionaliniame parke)“.

7. TECNINĖ SPECIFIKACIJA : Menkaverčių krūmų bei medžių kirtimas (Žemaitijos NP ir Reiskių TD), atžąlų bei žolinės augmenijos šienavimas (Žemaitijos nacionaliniame parke)

8. Elektros pirkimo sąlygos

9. Techninės specifikacijos skelbimas (darbų kiekiai)

10. Lietaus kanalizacijos įrengimas pagal parengtą projektą Platelių dvaro sodybos (unikalus kodas 447, buvęs kodas G214K) buvusio rūsio (unikalus kodas 24799, buvęs kodas G214K2) rekonstrukcijos, pritaikant amatų centro veiklai, viešosios infrastruktūros kūrimas (2010 m. birželis) ir pagal II etapo finansavimo projektą „VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS IR 108. Kviečiame pateikti pasiūlymą supaprastintam pirkimui „PLATELIŲ DVARO SODYBOS (UNIKALUS KODAS 447, BUVĘS KODAS G214K) BUVUSIO RŪSIO (UNIKALUS KODAS 24799, BUVĘS KODAS G214K2) REKONSTRUKCIJOS, PRITAIKANT AMATŲ CENTRUI, DARBAI, VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS KŪRIMAS – III ETAPAS, ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „PLATELIŲ DVARO SODYBOS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO PLĖTRA“ BEI KITUS ETAPUS PAGAL NENUSTATYTĄ PROGRAMĄ“ CVP IS priemonėmis. Detaliau žr. 2014-11-04 skelbimą Nr.157224, https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase.asp?PID=208409.

Techninių specifikacijų projektas „Platelių dvaro sodybos (unikalus kodas 447, buvęs kodas G214K) buvusio rūsio (unikalus kodas 24799, buvęs kodas G214K2) rekonstrukcijos, pritaikant amatų centrui, darbų, viešosios infrastruktūros kūrimas – III etapas, įgyvendinti projektą „Platelių dvaro sodybos Tradicinių amatų centro plėtra“ bei kitus etapus pagal nenustatytą programą“ (toliau – Projektas) paskelbtas internetinėje svetainėje www.cvpp.lt, skelbimo Nr.208126 „Tradicinių amatų centro plėtra“, http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=208126.

Su Projektu taip pat galima susipažinti Žemaitijos nacionalinio parko direkcijoje, adresas: Didžioji g. 10, Platelių mst., LT-90420 Plungės r. Pasiūlymus, pastabas galima teikti iki 2014 m. spalio 24 d. 12.00 val.

Pirkimo organizatorė Nijolė Norvaišienė, tel. 8 448 49337, el.p. nijole.norvaisiene@zemaitijosnp.lt

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos veiklos ataskaita 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2017 m. veiklos pristatymas

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus 2017 m. metraštis

Kraštotvarkos skyriaus 2017 m. metraštis

Lankytojų aptarnavimo skyriaus 2017 m. metraštis

Projektų skyriaus 2017 m. metraštis

Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus 2017 m. metraštis

Lankytojų monitoringo 2017 m. ataskaita

1. Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus 2016 m. metraštis

2. Lankytojų aptarnavimo skyriaus 2016 m. metraštis

1. Gamtos skyriaus 2015 m. metraštis

2. Kraštotvarkos ir informacijos skyriaus 2015 m. metraštis

3. Kultūros paveldo skyriaus 2015 m. metraštis

1. Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus 2014 m. metraštis

2. Gamtos skyriaus 2014 m. metraštis

3. Kraštotvarkos ir informacijos skyriaus 2014 m. metraštis (Priedas 1, Priedas 2)

 

PATVIRTINTA
Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos
2006 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-71
(Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus
2011 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V- 34 redakcija)

ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos (toliau – ŽNPD) vidaus tvarkos taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja ŽNPD vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką ŽNPD valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir atliekančių vidaus administravimą (toliau vadinama – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.
2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
3. Už ŽNPD vidaus tvarkos taisyklių įgyvendinimą atsako ŽNPD direktorius.

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

4. Darbo laikas ŽNPD nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ (Žin., 2003, Nr. 79-3593). ŽNPD eilinė darbo savaitė – 5 darbo dienos (pirmadienis-penktadienis). Pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį darbas pradedamas 800 val. ir baigiamas 1700 val. (darbo dienos trukmė – 815 val.), o penktadienį darbas pradedamas 800 val. ir baigiamas1545 val. (darbo dienos trukmė – 7 val.). Darbuotojai pietauja nuo 12.00 iki 12.45 val. Darbo dienos trukmė švenčių dienų išvakarėse trumpinama viena valanda. Lauko sąlygomis dirbantys darbuotojai pietų laiką suderina su tiesioginiu vadovu.
5. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990.
6. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis ŽNPD nustatyto darbo laiko režimo. Atskiriems darbuotojams darbo laikas gali būti patvirtinamas atskiru ŽNPD direktoriaus įsakymu.
7. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, palikdami ŽNPD tarnybos ar darbo (toliau vadinama – darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą. Išvykstant ne darbo tikslais ilgiau nei 2 valandoms, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo raštišką sutikimą.
8. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu valstybės tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

III. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

9. ŽNPD patalpose, tarnybinėse transporto priemonėse rūkyti draudžiama. Rūkyti galima tik tam tikslui įrengtoje vietoje, pažymėtoje ženklu „Rūkymo vieta.“
10. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.
11. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.
12. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.
13. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik valstybės tarnautojui ar darbuotojui esant.
14. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius ŽNPD išteklius.
15. ŽNPD elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
16. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis ŽNPD elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.
17. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas už tai ŽNPD valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba už šią veiklą atsakingas juridinis asmuo.

IV. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

18. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari.
Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai aptarnaujantys piliečius ir kitus asmenis, dalyvaujantys veikloje, susijusioje su atstovavimu ŽNPD arba jos reprezentavimu, turi dėvėti dalykinio stiliaus drabužius.
Valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai tarnybos metu dėvi specialią aprangą, kurią tvirtina Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius arba ŽNPD direktorius.
19. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu ŽNPD arba jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.
20. ŽNPD direktorius arba jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone, valstybės tarnautojo ar darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šių Taisyklių 18 punkto reikalavimų, įpareigoja valstybės tarnautoją ar darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

V. ELGESIO REIKALAVIMAI

21. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja ŽNPD.
22. ŽNPD turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.
23. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.
24. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

25. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.
26. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. ŽNPD patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos ŽNPD interneto tinklalapyje.

––––––––––––––––

  1. Sudaryti prielaidas tinkamam gamtotvarkos ir kitų priemonių įgyvendinimui, parengiant reikiamus planavimo dokumentus;
  2. Padidinti Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos veiklos efektyvumą;
  3. Užtikrinti tinkamą projektų veiklų įgyvendinimą (Gegrėnų komplekso tvarkymo projektavimo darbų įgyvendinimą; Platelių ežero pakrančių tvarkymą; UniGreen, Attractive Hardwoods, LIFE IP „NATURALIT“).
Eil.
Nr.
Automobilio
markė
Modelis Spalva Valstybinis registracijos numeris
1. Toyota Avensis Violetinė FBE 033
2. Volkswagen Caddy žalia BES 297
3. Hyundai i20 Balta JAT 026
4. Ford Fusion Raudona HAR 785
5. Nissan Navaro Pilka GHU 842
Scroll to top